Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker

- fossil fyringsolje og parafin

En nedgravd oljetank påvirkes av grunnen den ligger i og av innholdet i tanken. Over tid kan tanken bli skadet som følge av trykkbelastning eller rustdannelse. Dette kan føre til lekkasjer fra oljetanken. Spesielt utsatt for forurensning er grunnvann og vassdrag. I Gjøvik kommune er det registrert om lag 2 500 oljetanker. Mange av disse er gamle, og det er viktig at eierne setter i verk nødvendige tiltak for å sikre at tankene er i betryggende stand og at det ikke forekommer lekkasje fra tanken. En lekkasje kan bli svært kostbar og er tankeiers ansvar. Informasjon om fremgangsmåte ved arbeider med oljetanker finner du her.

Kommunens tilsynsmyndighet

Miljøverndepartementet fastsatte i 1997 "Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker". Denne er nå innlemmet i kapittel 1 i Forurensningsforskriften (ekstern lenke). Kommunen er tillagt tilsynsmyndigheten. Kommunestyret vedtok i januar 2003 at forskriften skal gjelde for alle nedgravde oljetanker uansett størrelse samt overflatetanker over 200 liter.

Eiers plikter

Eier av oljetank har meldeplikt og skal gi skriftlig melding om tanken til kommunen. Dette gjelder også for eksisterende tanker. Før nye tanker installeres, skal det søkes brannvesenet om lagringstillatelse (hvis volumet gjør at dette er påkrevd). Videre skal det søkes om tillatelse fra Gjøvik kommune til å installere oljetanken. Forskriftene pålegger tankeier å gjennomføre periodiske tilstandskontroller av nedgravd oljetank. Kontrollen skal utføres av en bedrift med kvalifikasjoner, og dokumenteres skriftlig til kommunen.

Periodiske tilstandskontroller

Gjelder for alle nedgravde oljetanker samt alle overflate-/kjellertanker over 200 liter som brukes til eller er ment brukt til oppbevaring av brannfarlige væsker klasse B og C.

Type tank

Første kontroll

Neste kontroller

Enkeltbunnet ståltank

Etter 15 år

Hvert 5. år

Dobbeltbunnet ståltank

Etter 15 år

Hvert 5. år

Særlig korrosjons-beskyttet ståltank

Etter 20 år

Avgjøres ved forrige kontroll

Glassfiber tank (GUP)

Trykktestes etter 2 år. Full periodisk kontroll etter 30 år

Avgjøres ved forrige periodisk kontroll eller hvert 15 år

Dobbeltvegget tank

Kontinuerlig overvåkingssystem jf. §1-7 er tilstrekkelig

Det skal føres revisjonsbok

Rekondisjonert ståltank

10 år etter rekondisjonering

Hvert 5. år

Tanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for
olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som
permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Kommunen kan i særlige
tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres
og fylles med sand eller grus og lignende i stedet for oppgraving.

Skjema for rapportering av sanert oljetank

Skjemaet er digitalt og du må logge deg inn med MinID. (ekstern lenke)

Har du oljefyr eller parafinkamin?

Dersom du har oljefyr eller parafinkamin, vil du stå overfor et viktig valg som vil ha betydning for oppvarming av din bolig i uoverskuelig fremtid. Myndighetene har signalisert et det fra 2020 vil tre i kraft et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger.

Forbudet er foreløpig ikke formalisert i lover eller forskrifter, og detaljer knyttet på hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres foreligger ikke. Men signalene er såpass entydige at alle aktører i forvaltningen og næringslivet forholder seg til at dette blir gjennomført.

Den rødgrønne regjeringen lanserte dette første gang i sin regjeringserklæring (Soria Moria). Ambisjonene ble fastsatt i klimaforliket i Stortinget, og senere videreført i regjeringen Solbergs regjeringserklæring fra 2014.

Start planleggingen nå

Dette ligger fremdeles noen år frem i tid, men vil trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

Flere løsninger - du må velge
Hva er den beste løsningen i din bolig? Dette avhenger av boligen og eksisterende varmeanlegget utforming og teknisk standard, investeringsvilje, tilgang og pris på energikilde, interesse og kapasitet til egeninnsats osv. Til syvende og sist er det leverandører av de ulike alternativene som kan gi deg konkrete vurderinger og prisantydninger på sine respektive løsninger – og som du må ta en beslutning ut i fra.

Oljefri sin hjemmeside (Ekstern lenke) er en informasjonsside om å bli oljefri.

Støtteordninger pr 2017

Enova har ulike støtteordninger for energitiltak i boliger. Gjøvik kommune har pr 2017 ingen egen støtteordning. De fleste av støtteordningene til Enova går på energisparende tiltak, som berører bygningskroppen og reduserer varmetapet. Det er også egne støtteordninger for stimulering til etablering av vannbåren oppvarming for de som ikke har dette.

Enovatilskuddet er en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for boligeiere. Dette betyr at alle nå har rett til å få tilbake penger for en rekke energitiltak i hjemmet, og at det ikke lenger er nødvendig å søke om støtte før tiltaket gjennomføres.

Tiltakene som gir rett til tilskudd er:

 • varmepumpe luft-vann
 • varmepumpe væske-vann
 • avtrekksvarmepumpe
 • biokjel
 • bio-ovn med vannkappe
 • utfasing av oljekjel og tank
 • utfasing av oljekamin og oljetank
 • varmestyringssystem
 • varmegjenvinning av gråvann
 • solfangeranlegg
 • el-produksjon
 • energirådgivning

Det vil være mulig å få tilskudd (hvis du er berettiget), så lenge kvitteringene/fakturaene for jobben ikke er eldre enn 12 måneder. Hvor mye du kan få finner du på Enova's hjemme side «Se alle energitiltak som støttes» (Ekstern lenke)

Ring gjerne en energirådgiver hos Enova på grønt nummer 800 49 003. Fra fastelefon er dette gratis.

Leverandøren du velger bør ha god kjennskap til Enovas støtteordninger, og kan da bistå med søknaden. Enova endrer fortløpende sine støtteordninger. (Ekstern lenke)

Enovas veiledere om ulike oljefri løsninger (Ekstern lenke)

Sist endret: 5. oktober 2016