Bålbrenning

Aktuelt

Info 06. juli: Økende skogbrannfare

Kort oppsummert har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, med unntak av der det åpenbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.  Og med den store brannfaren vi har nå, så er situasjonen slik at:
All ild i nærheten av skog og utmark åpenbart kan medføre brann. Vær aktsom!

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

- Sol, varme og vind slik vi nå har hatt i vårt distrikt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær.

Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Brannvesenet ber om at hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt.

Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. Bålforbudet I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark.  Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten. Å gjøre opp ild omfatter bruk av engangsgriller, primus, bål- og peisinnretninger o.l. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man ha grunneiers tillatelse og søke om tillatelse fra brannvesenet.

Slik forholdene er nå, er det så tørt at tillatelser til å gjøre opp ild, som å grille og tenne bål, i eller i nærheten skog og annen utmark stort sett ikke vil bli gitt.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan føre til anmeldelse.

Grilling - Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud.

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Ved brann eller ulykke ring 110.

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

Under generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Vi fraråder imidlertid all brenning av bråte på egen eiendom og oppfordrer til at dette leveres på deponi, som også er gratis.

Hva er totalt bålforbud?

Hvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet vedta totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.

Er det lov med bål på St. Hans?

Brannvesenet kan svare på dette dersom du er i tvil. Normalt gis det lov til å brenne St.Hans bål forutsatt at det er på egnet sted i nærheten av vann e.l. Er det høy skogbrannindeks og stor fare for antennelse av skogbrann er det total forbud som gjelder.

Tips til bålbrenning:
  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.

Sist endret: 4. juli 2018