Skoleskyss

Skoleskyss

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever, også elever ved private grunnskoler. Eleven må være bosatt i Gjøvik kommune, og oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

  1. Elev på 1. trinn med mer enn to kilometer skolevei.
  2. Elev på 2. – 10. trinn med mer enn fire kilometer skolevei.
  3. Elever med særlig trafikkfarlig skolevei.
  4. Elever med behov for skoleskyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom. Det kreves legeerklæring/legeattest. Eleven har da rett til skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole.

Skolekontoret behandler søknader under punkt 1-3.

Opplandstrafikk behandler søknad for for elever med varig funksjonshemming.

Skolene bestiller skyss for elever med midlertidig skade eller sykdom.

Søk om skoleskyss

Søk om skoleskyss ved delt omsorg

Søk om skoleskyss ved spesielle behov

For å måle avstand hjem – skole benyttes Opplandstrafikk sin ruteberegner (ekstern lenke).

 

Vedtak om skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven § 7-1 (ekstern lenke)

Sist endret: 31. oktober 2014