Samfunnssikkerhet

Oversikt

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. Beredskapsplikten er forankret i Sivilbeskyttelsesloven og utdypet i tilhørende forskrift. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt en veileder til forskriften som gir et bredt bilde av kommunenes beredskapsplikt:

Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i såfall kan påvirke kommunene. Resultatet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Kommunene skal videre utarbeide en beredskapsplan som oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres for å håndtere uønskede hendelser. Den overordnede beredskapsplanen skal inneholde plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkning og media. Den skal videre samordne og integrere de øvrige beredskapsplaner i kommunene.  

Nasjonalt risikobilde

Direktoratet for samfunsssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeider hvert år et oppdatert Nasjonal risikobilde. Dette bildet er et sentralt dokument som de ulike beredskapsaktørene i landet benytter som underlag for sitt arbeid med samfunnssikkerhet.

Nasjonalt risikobilde 2014 

Oppland fylke

I Oppland foreligger Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, sist revidert for perioden 2014-2017. Denne gir en oversikt over beredskapsarbeidet i fylket og de ulike beredskapsaktørers roller og ansvar. Den presenterer også det nasjonale risikobildet og ROS-analysen for Oppland, med vurdering av en rekke ulike type hendelser. Tema som i den gjeldende planen gir særlig omtale er klimaendringer/klimatilpassing og cybersikkerhet.

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Oppland 2014-2017

Gjøvik kommune

Kommunestyret godkjente på sitt møte 27.10.2016 oppdatert Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik kommune 2016, datert 10.oktober 2016. Analysen vurderer en rekke uønskede hendelser - med sannsynligheten, konsekvens og aktuelle tiltak. Forutsettes linger

ROS-analyse for Gjøvik kommune

Kommunestyret godkjente på sitt møte 27.10.2016 oppdatert overordnet Beredskapsplan for Gjøvik kommune. Planen forutsettes til en hver tid være oppdatert - med full gjennomgang av planverk og hovedrevisjon av ressurs- og varslingslister pr. januar hvert år.

Overordnet beredskapsplan for Gjøvik kommune

Beredskapsråd

Gjøvik kommune har et eget beredskapsråd. Dette er kommunens samarbeids- og rådgivningsorgan for beredskapsspørsmål. Rådet ledes av ordfører og består av to politisk valgte representanter, rådmannen som kommunens kriseleder, kommuneoverlege, brannsjef, teknisk driftssjef og representanter fra politiet, forsvaret, sivilforsvaret og kirken. Andre innkalles til møter ved behov.

Rådet har ordinært et fast årlig møte - i mars.

Psykososialt kriseteam

Kommunen er pålagt å ivareta de behov for psykososial støtte som oppstår ved kriser, ulykker og katastrofer. Normalt forsøkes hjelpe- og støttebehov løst av det ordinære tjenesteapparatet. I Gjøvik er det etablert et psykososialt kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid - som mobiliseres hvis det er særskilte behov eller større hendelser.

Psykososialt kriseteam mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. Krisetemaet kontaktes etter anmodning fra en av disse instansene gjennom Gjøvik interkommunale legevakt. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp.

Sist endret: 13. januar 2017