Planoversikt

Oversikt

Den kommunale virksomhet bygger på en rekke plankrav for ulike oppgaver og tjenester. Hvilke planer som forutsettes utarbeidet og behandlet følger av en rekke lover. I tillegg kan kommunene på eget initiativ sørge for å utarbeide hensiktsmessige strategidokumenter eller særskilte sektor- eller temaplaner.

Grunnlaget for kommunenes planbehov skal avklares gjennom vedtaket av såkalt Kommunal planstrategi. Denne skal vedtas i alle kommunene innen utgangen av første året i den nye kommunestyreperioden.

Kommunal planstrategi 2016-2019 - med tilhørende Planoversikt 2016-2019

På samme måte som i kommunene, utarbeider Oppland fylkeskommunen en egen Regional planstrategi. Denne skal statlige og regionale organer - og kommunene - legge til grunn for planarbeidet i regionen.

Regional planstrategi 2016-2020 

Planer ute på høring

Arealplaner (område- og detaljreguleringsplaner) på høring finner du her.

 

Åpen høring av forslag til Gatebruksplan for Gjøvik sentrum

Gjøvik skal være en attraktiv by. Hvordan kan bruken av gatene framover ivareta dette og de ulike trafikantgruppene ved befolkningsvekst og byfortetting? Denne prinsipplanen er langsiktig og skal gi forutsigbarhet og bidra til at det blir enkelt og attraktivt å ferdes i byen – både som gående, på sykkel, med bil eller buss.

ATP Gjøvik legger forslaget til høring for å legge til rette for medvirkning og forankring av planen. Alle kan komme med innspill, ideer og tilbakemeldinger. Høringsperioden varer frem til 28.april 2017 og innspill kan sendes til postmottak@gjovik.kommune.no.

30.mars 2017 er det åpen kontordag i Gjøvik rådhus Øvre Torvgate 26 kl 12 – 15.30 og kl 18.00 – 20.00. Der vil representanter fra ATP Gjøvik være tilgjengelig for spørsmål og innspill.

Forslaget til gatebruksplan er laget av ATP-prosjektet på Gjøvik (samordnet areal- og transportplanlegging) som består av Byen vår Gjøvik, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Gjøvik kommune og er konkret oppfølging av arbeidet med byvisjonen.

Forslag til gatebruksplan

Vedlegg 1: Tabell med statusbeskrivelse og forslag til framtidig prioritering av gatebruken i alle gatene
Vedlegg 2: Kart med beskrivelse av punkter og områder med spesielle utfordringer

Referat fra seminar 28. oktober 2016

Kommuneplanen

Informasjon om kommuneplanen 

Langtidsplan 2013, kommuneplanens samfunnsdel

Omtale og presentasjon av kommuneplanens arealdel finner du her

Reguleringsplaner

Se kunngjorte reguleringsplaner og finn reguleringsplaner i kart.

Kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune

Kommunestyret vedtok 17.mars 2016 ny kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune. Strategien gir rammer og føringer for hvordan Gjøvik kommune skal være synlige og tilstede i det offentlige rom. Dokumentet inneholder målsettinger og strategiske tiltak for hvordan kommunen skal informere og kommunisere med innbyggere, ansatte samarbeidspartnere og andre interessenter.

Kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune, 17.mars 2016

Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby

Fra 01.01.2016 har Gjøvik blitt en universitetsby – ved etableringen av NTNU i Gjøvik. Gjøvik er den eneste universitetsbyen i Innlandet.

Dette gir spennende perspektiver for den videre utviklingen i Gjøvik. Den nye universitetsstatusen, med forventet økning av antall studenter - også fra utlandet, innebærer at en stilles overfor nye forventninger og krav – men også muligheter. Utviklingen på og rundt Campus Gjøvik - med NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet, er viktig for den videre utvikling av Gjøvik by og for Gjøvikregionen. Hva skal Gjøvik kommune gjøre for å bidra til utvikling av Gjøvik som et attraktivt studiested, hvor studenter trives?

Gjøvik kommunestyre vedtok 28.april 2016:

Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby. 

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan for Gjøvik kommune ble godkjent av kommunestyret 28.3.2006.

Energi- og klimaplan 2006

Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan 2025 er en overordnet plan som angir retning for utvikling av helse- og omsorgstilbudene i Gjøvik. Planen ble første gang vedtatt i 2009 og sist revidert i 2017. Tiltakene i planen besluttes hvert år i forbindelse med årlig behandling av styringsdokument med økonomiplan.

Les mer om de ulike planene ved å trykke på lenkene under:

Helse-og omsorgsplan, revidert 2017

Helse- og omsorgsplan, vedtatt 2009

Helse- og omsorgsplan, kortversjon 2009

Frivilligmelding - Handlingsplan

Gjøvik kommune ønsker å være en tilrettelegger og støttespiller for en uavhengig og robust frivillig sektor i kommunen. Kommunestyret vedtok derfor i desember 2014 en egen Frivilligmelding for Gjøvik kommune. Denne beskriver frivilligheten i kommunen og trekker opp linjer for hvordan kommunen skal styrke arbeidet med å øke frivilligheten. Hva frivillig sektor kan forvente i samarbeid med kommunen tydeliggjøres - og hvordan dette samarbeidet kan utvikles beskrives. I løpet av 2015 skal meldingen følges opp med en egen handlingsplan.

Frivilligmelding for Gjøvik kommune 

Radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Under finner du handlingsplan, veileder og punktreferat fra dialogmøte 27. mars 2015

Handlingsplan mot radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Gjøvik 2015 - 2018

Veileder ved bekymring for radikalisering (14.01.2016)

Punktreferat fra dialogmøte 27. mars 2015

Vold i nære relasjoner

Her kan du laste ned

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Hovedplaner for Vannforsyning og Avløp og vannressurser

Hovedplan for vannforsyning legger føringer for hvordan alle mottakere i Gjøvik til enhver tid skal forsynes med nok vann av tilfredsstillende kvalitet, mens Hovedplan for avløp og vannressurser beskriver sammenhengen mellom hvordan vannforekomster i kommunen brukes, mål for vannkvalitet  - og tiltak for å nå målsettinger.

Hovedplaner for Vannforsyning og Avløp og vannressurser 2008-2020 (sammendragshefte)

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Det utarbeides og revideres hvert fjerde år en kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen omtaler utfordringer, mål og føringer, tiltak og aktivitet innenfor dette området. Planens handlingsdel, som rulleres hvert år, inneholder prioritering av spillemidler til nærmiljøanlegg og til idretts- og friluftsanlegg.

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016 - 2019 

Utviklingsplan for store idrettsanlegg i Gjøvik kommune 2017 - 2026

Strategi for ny byutvikling

Samarbeidsprosjektet (ATP-prosjektet) mellom Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår Gjøvik utarbeidet i 2011 en strategi for ny byutvikling. Dette er en samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik.

Strategi for ny byutvikling

Gatebruksplan

Trafikksikkerhetsplan

En trafikksikkerhetsplan utarbeides på grunnlag av bl.a. innspill fra foreldreutvalget ved skoler, skoleledelsen, velforeninger og enkeltpersoner. Planen revideres hvert 4. år.

Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2017

Vei- og trafikkplaner

Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum

Plan for hovednett for sykkel, vedtatt 17.12.2015

Ungdomspolitisk strategi

Kommunestyret har vedtatt Ungdomspolitisk strategiplan 2015-2018. Planen skal gi en helhetlig og enhetlig oversikt over utviklingsmål, satsingsområder og prioriteringer i kommunen for ungdom 13-25 år. Den spesifiserer ikke tiltak for grupper som trenger særlig oppfølging.

Ungdomspolitisk strategiplan for Gjøvik kommune 2015-2018

Utbyggingsplan for barnehagesektoren

I utbyggingsplan for barnehagesektoren drøftes nå-situasjonen, framtidige behov og det legges langsiktige føringer for lokalisering og utbygging innenfor barnehagesektoren.

Utbyggingsplan 2013-2025

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-2019

Gjøvik kommune deltar i et strategisk samarbeid med nabokommunene Østre og Vestre Toten og Søndre og Nordre Land - Gjøvikregionen. Samarbeidets mål, satsingsområder og strategier er samlet i en felles strategisk utviklingsplan - som revideres ved innledningen av hver kommunestyreperiode.

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-2019 (vedtatt i regionrådet 17.juni 2016) 

Sist endret: 27. juni 2017