Kommuneplan

KOMMUNEPLANEN - Langtidsplan 2013

Plan- og bygningsloven gir bestemmelsen som styrer kommuneplanarbeidet. Det gis en rekke bestemmelser som angir planens innhold, hvordan de skal utarbeides og følges opp.

Plan- og bygningsloven (ekstern lenke)

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel (med handlingsdel) og arealdel. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver - og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Langtidsplan 2013 består av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt i kommunestyret i juni 2013, og arealdelen ble vedtatt i mars 2014.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Gjeldende kommuneplan for Gjøvik kommune er Langtidsplan 2013. Ut fra visjonen "Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling" - og ambisjonen om at det skal være minst 33.333 innbyggere i kommunen innen 2025 - er det trukket opp 5 overordnede plangrep som skal legges til grunn for arbeidet med samfunnsutvikling:

  • Gjøvik skal bli mer BY!
  • Gjøvik skal knyttes nærmere Mjøsa!
  • Gjøvik skal være et attraktivt sted å leve, bo og arbeide!
  • Gjøvik skal være kjent som en utdannings- og kunnskapsby!
  • Gjøvik skal ha moderne og raske veg- og jernbaneforbindelser!

Her ligger link til kommuneplanens samfunnsdel, med mål og strategier for ulike plantema:

Kommuneplanens samfunnsdel - Langtidsplan 2013

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gir føringer for hva de ulike arealene i kommunen skal brukes til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir retninglinjer for utarbeidelse av mer detaljerte planer.

Kommuneplanens arealdel - veileder for utarbeiding og innhold

Strategien for ny byutvikling i ATP-prosjektet er innarbeidet i kommuneplanen, og det er et ønske om å utvikle sentrum i Gjøvik i en enda tydeligere og mer urban retning. Temaer som er vektlagt  er sentrumsutvikling, en mer effektiv arealutnyttelse med fortetting, og gode samferdsel- og kommunikasjonsløsninger; herunder kollektivtransport, sykkel og gående.

Tekstdokumenter:

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer

Konsekvensutredning

Plankart med juridisk virkning:

Plankart (hele kommunen)

Plankart - tegningshefte med utsnitt av deler av kommunen

Tematisk kart 12 - Faresoner og sikringssoner

Tematisk kart 13 - Båndleggingssoner og hensynssoner

Tematisk kart 14 - Støysoner

Tematisk kart 15 - Infrastruktursoner

Tematisk kart 16 - Detaljeringssoner - reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde

Tematisk kart 17 - Krav om felles planlegging

Tematisk kart 18 - Bestemmelsesområder

 Du kan også søke opp din eiendom og finne informasjon om kommuneplanens arealdel i  kartweb (ekstern lenke).

Temakart uten juridisk virkning:

Temakart 19 - Byvekstgrense i Gjøvik byområde

Temakart 20 - Fremtidige veger og gang- og sykkelveger 

Temakart 20 - Fremtidige veger og gang- og sykkelveger - kartutsnitt Gjøvik byområde

 

MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Formannskapet vedtok i møte 19.10.2016, sak 115/16, å legge ut forslag til ny bestemmelse i kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn.

Bestemmelsen innebærer at det må søkes kommunen om tillatelse for å etablere hybelhus/hybelkollektiv, jf plan og bygningslovens § 11-9 nr.5, jfr § 31-6.

Med hybelhus/hybelkollektiv menes bolig med mer enn 2 hybler. Bruk knyttet til ordinær husholdning faller utenfor. Med hybler menes enkeltrom i eksisterende bolig som benyttes til utleie og hvor man deler kjøkken, bad og wc enten med andre hybler eller primærboligen. Hybelen er en del av boligen og inngår i samme branncelle. Hybel er ikke en selvstendig boenhet. Ved avgjørelse av om tillatelse skal gis, skal det tas hensyn til om det etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen.

For nærmere informasjon om bestemmelsen og bakgrunnen vises det til saksprotokollen og saksfremlegget med tilhørende retningslinjer fra behandlingen i formannskapet.  

Høringsfristen er 23. november 2016. Eventuelle merknader sendes til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik - eller pr e-post postmottak@gjovik.kommune.no.

Saksprotokoll - formannskapet sak 115/16

Saksfremlegg fra rådmannen til formannskapet

Retningslinjer for behandling av oppdeling av hybler i bolig.

 

REVISJON AV KOMMUNEPLANEN

Kommunestyret skal en gang hver valgperiode vurdere og eventuelt endre planen. Denne vurderingen gjøres i forbindelse med høring og behandling av Kommunal planstrategi - i det første året i kommunestyreperioden.

Vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019

Forslag til Planprogram for revisjon av gjeldende kommuneplan - Langtidsplan 2013, lå ute til høring fram til 9.september.

Vedtatt Planprogram for arbeidet med kommuneplanrevisjonen 2016-2017 - kommunestyret 29.september 2016.

Mottatte høringsuttalelser til forslaget til planprogram og arealbruksinnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel.

Sist endret: 2. juni 2016