Styringshjul

Styringshjul

 

Styringshjulet

Styringshjulet er en sammenstilling av de politiske og administrative prosesser og frister som gjelder for styring av kommunens virksomhet det nærmeste året. Med omtale av:

  • opplegget for rapportering av nøkkeltall for kommunal virksomhet til staten
  • statusrapporteringer rundt økonomi og oppfølging av mål og politiske vedtak
  • prosess og frister for utarbeiding og behandling av budsjett/økonomiplan
  • møtekalenderene for kommunens sentrale styrer, utvalg og råd

Dokumentet rulleres hvert halvår - i begynnelsen juni og desember. Gjennom året oppdateres møtekalenderen på kommunensnettsider - under menyvalget Politikk og samfunn/Politiske møter.

Styringshjul 2018

Kommuneplanhjulet

Kommuneplanhjulet er en 4-årig oversikt som viser standard prosesser og dokumenter som gjennomføres og utarbeides knyttet til det overordnede plan- og strategiarbeid i løpet av den 4-årige kommunestyreperioden: (2015-2019)

2015 - 1.halvår: Gjennomføring av fast 4-årig innbyggerundersøkelse, politisk og administrativ evaluering av gjeldende kommuneplan,

  • 2015 - 2.halvår: Framleggelse av Regjeringens forventning til regional og kommunal planlegging, utarbeiding av kommunal Folkehelseoversikt.
  • 2016 - 1.kvartal: Vedtak av kommunal planstrategi - etter forutgående høring. Er ikke en plan, men en strategisk drøfting av kommunens utfordringer og valg i forhold til samfunnsutvikling - sektorenes virksomhet, miljøutfordringer og langsiktig arealbruk. Ved behandlingen tar kommunestyret stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal endres - og om det er behov for nye arealplaner.
  • 2016 - september: Vedtak av planprogram for eventuell revisjon av hele eller deler av kommuneplanen - etter høring.
  • 2016-2017: Gjennomføring av prosess for kommuneplanrevisjon.
  • 2016-2019: Oppfølging av vedtak av kommunal planstrategi og kommuneplanrevisjon. 

Mer detaljert prosessbeskrivelse  - og endringer i prosess/framdrift gjennom 4-års perioden - innarbeides i styringshjulet når dette hvert halvår rulleres gjennom kommunestyreperioden. (...Se siste oppdatering i Styringshjul 2018.)

Kommuneplanhjulet rulleres neste gang i 2019.

Sist endret: 8. juni 2017