Rapportering

I Gjøvik kommune gjennomføres det en administrativ statusrapportering pr. tertial (dvs. etter utgangen av hver fjerde måned) og etter hvert år. Statusrapportene behandles i utvalgene, i formannskapet og i kommunestyret.

Tertialrapport

Statusrapporteringen pr. 1. tertial (30.april) og pr. 2. tertial (31.august) gir en helhetlig, administrativ vurdering av kommunens virksomhet. Den angir status for måloppfølging og økonomistyring i forhold til gjeldende Styringsdokument.

Som en del av rapporteringen legges det også fram oversikter over oppfølging av politiske vedtak, status for oppfølging investeringsprosjekter - og for utviklingen av ulike økonomiske forhold og for finansforvaltningen.

Statusrapporteringen pr. 3. tertial inneholder kun en oversikt over oppfølging av politiske vedtak. Den øvrige rapporteringen etter utgangen av året legges inn i årsrapporteringen.

Status 2017

Statusrapport pr. 1.tertial 2017 

Årsrapport

Årsrapporten legges fram av rådmannen i mars/april. Den inneholder rådmannens årsberetning med overblikk over året med en samlet vurdering av situasjonen i kommunen. Det gis videre en kort vurdering av staus for plan og samfunn i forhold til styringsdokument og utviklingstrekk - samt en statusoversikt for den enkelte sektor i kommunen, med økonominsk resultat, aktuell statistikk og vurdering av måloppnåelse i forhold til styringsdokumentet.

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsregnskap

Årsregnskapet legges fram og behandles parallelt med årsrapporten.

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2015 

Presentasjoner

Kommunestyret, tillitsvalgte og administrasjonen gjennomførte erfarings- og budsjettseminar 5. og 6. april 2017. Her presentasjonsmateriell fra disse dagene.

1. Økonomisk gjennomgang

2. Oppvekst

3a. Helse og omsorg

3b. Egenandel for opphold i institusjon

3c. Prosjekter helse og omsorg

4. Gjøvik folkehelse byplanlegging april 2017

5. Samfunnsutvikling

6. Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

7. NAV Gjøvik

8. Skoleutredning - om elevtall - arealnormer - kapasitetsvurderinger

9. Boligpolitisk plan - analyse og virkemiddeloversikt

10. Klimagassutslipp - status for klimagassregnskap og prosjekt

Sist endret: 26. mai 2017