• Startside
  • Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.
Slik søker du om klarlegging av grenser
1) Fyll ut Søknadskjema for klarlegging av eksisterende grense
2) Send søknadskjema til kommunen

Vedlegg som skal medfølge søknad:
• Kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt.

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for oppmåling. 

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

Dersom partene er uenige i grenseforløpet vil partene måtte bringe saken inn for enten Jordskifteretten eller Tingretten.

 

Sist endret: 06.09.2018