Kart

Kart over Gjøvik på internett

Gå til kartløsningen (ekstern lenke) hvor du kan du søke på adresse, eiendom (gnr/bnr/fnr), barnehager, skoler, idrettsanlegg med mer.

Du kan for eksempel finne arealet på eiendommen der du bor, gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner med planbestemmelser, landbrukskart, samt skolekretser, valgkretser og grunnkretser.

Du kan måle avstander, arealer og skrive ut kartutsnitt. Det er mulighet til å slå av og på ulike karttyper. Det finnes flyfoto tilgjengelig over hele kommunen.

Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av kartene er gratis under forutsetning av at det henvises til kilden.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i kartet. Publisert kart er ikke rettslig bindende.

For å kunne lese reguleringsplaner og tekstdokumenter må du ha Adobe Reader. Dette gratisprogrammet kan lastes ned her: Adobe Read (ekstern lenke). (Husk å hake bort for alternative tilbud under installeringsprosessen om du ikke ønsker dette).

Slik henter du ut situasjonskart

 1. Klikk på "Gå til kartløsningen (ekstern lenke)" øverst på siden.
 2. Finn din eiendom ved å taste inn Gnr. / Bnr. eller adresse i venstre marg.
 3. Klikk markøren (med hvit pil) innenfor eiendomsgrensen din. Du vil nå se info. om bl.a bebyggelse tomtestørrelse.
 4. Klikk på printer-ikonet for å hente ut et kartutsnitt. Endre målestokken til 1:500.
 5. Trekk evt. i det markerte feltet for å sentrere kartutsnittet.
 6. Klikk på "Klargjør" i venstre marg og skriv ut på vanlig måte (ctrl+p)

Slik finner du reguleringsbestemmelsene og plankart

 1. Finn din eiendom som beskrevet ovenfor (punkt 1-2)
 2. Velg "Arealplaner" i venstre marg. Skriv ut utsnitt av plankart som beskrevet ovenfor (punkt 4-6)
 3. Klikk markøren (med hvit pil) innenfor eiendomsgrensen din.
 4. Klikk på "Tegnforklaring / bestemmelser" i venstre marg. Dette er reguleringsbestemmelsene som gjelder for ditt område.
 5. Klikk på "Plankart" i venstre marg for å se hele plankartet.

MERK:

 • Dersom det digitale plankartet er hvitt er det trolig kommuneplan som gjelder. Klikk derfor på "gjeldende kommuneplan" i venstre marg.
 • Mange eiendommer har regulert byggegrense. Denne vises på plankartet som en sort stiplet linje, -som regel mot veg eller friareal. Tiltak som ønskes plassert utenfor denne linjen er avhengig av dispensasjon fra plan. Enkelte planer har imidlertid egne bestemmelser som tillater plassering av garasje / uthus utenfor byggegrensen mot veg.
 • På uregulerte eiendommer er det kommuneplanens arealdel som gjelder. I henhold til denne kan garasjer og uthus plasseres nærmere veg enn byggegrenser angitt i § 6.1.2 under forutsetning av at hensyn i § 7.2 ivaretas og at vegmyndigheten finner det forsvarlig. Slike bygninger kan imidlertid ikke tillates plassert nærmere formålsgrense mot veg enn 2 meter med innkjøring parallelt og 5 meter med innkjøring vinkelrett på vegen, jf. § 9-2.5 bokstav I.

Brukerinformasjon om kartløsningen (ekstern lenke).

Kjøp av kartdata

Gjøvik kommunes kartdata dekker hele kommunens areal på 672 km².

Kartdata kan kjøpes gjennom Infoland (ekstern lenke).

Kartdata leveres på SOSI, DWG, SHAPE eller DXF-format.

 

Kartutsnitt (situasjonsplan) er gratis for private formål som til bruk i søknad om tiltak. Eksempelvis byggesak eller oppmåling. Kartutsnitt kan skrives ut direkte eller lagres i PDF-fil.

Sist endret: 06.09.2018