Grensejustering

Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, men rekvirent (eierne) må fylle ut skjemaet «Rekvisisjon om oppmåling» og sende dette til kommunen. Kommunen vil deretter vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt.

Kriterier for grensejustering

  1. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
  2. Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).
  3. Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  4. Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (f.eks. vei og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven.

Slik søker du om grensejustering

1)    Fyll ut søknadskjema.   Link til: Skjema - søknad (SK, Blankett 705881e)

2)    Send søknadskjema til kommunen.
       Vedlegg: Kart som viser ønsket grensejustering.

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet (side 2).

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for oppmåling.  Se betalingssatser for Teknisk Drift og Eiendom/oppmåling.

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene

Sist endret: 06.09.2018