Fremme privat reguleringsplan

Når kreves reguleringsplan?

Større byggetiltak kan i hovedsak ikke gjennomføres uten reguleringsplan.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke på Gjøvik kommune sin kartløsning. Velg Gjøvik kommune. Søk på gårds- og bruksnummer eller adresse, og velg arealplaner under verktøy i menyen til venstre. Du kan også kontakte arealplanseksjonen.

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljregulering.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Kommunen vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte  arealplanseksjonen og be om et oppstartsmøte.

Planprosessen

  1. Oppstartsmøte  (Skjema "bestilling av oppstartsmøte" med nødvendige vedlegg må sendes inn som bestilling av møte).
  2. Eventuell forespørsel om regulering (råd om planen bør utarbeides).
  3. Varsel om planoppstart til grunneiere, naboer og berørte parter, samt annonse i avisa. Eventuell høring av planprogram.
  4. Utarbeidelse av planen og innsending til kommunen.
  5. Førstegangs behandling i kommunen.
  6. Offentlig ettersyn / høring i minimum 6 uker.
  7. Eventuell bearbeidelse av planen.
  8. Sluttbehandling.
  9. Endelig vedtak av planen i kommunestyret. Det er mulig å klage på kommunestyret sitt vedtak.

Behandlingstid

Det tar omtrent ett år fra varsel om oppstart av planarbeid til planen er vedtatt av kommunestyret. Fremdriften vil avhenge av tiden forslagsstiller bruker på å utarbeide planen, graden av konflikter, krav til utredninger med videre. Kommunen sin saksbehandlingstid er inntil 12 uker fra et komplett planforslag er mottatt.
 

Pris

Her finner du informasjon om gebyr for behandling av private planforslag og dispensasjoner fra planer. De ligger under "Teknisk og eiendom" der du velger "Reguleringsplaner".

 

Oppstartspakke for private planforslag

Dokumentene i oppstartspakken benyttes som maler for plandokumentene i private plansforslag og underveis i planprosessene. Malene er generelle og plandokumentene må derfor tilpasses det konkrete planforslaget.

Her finner du dokumentene i oppstartspakken:
Dokument Innhold
Veileder for private planforslag Inneholder informasjon om prosess og krav til private planforslag.
Veileder for leke- og aktivitetsområder Veileder som utdyper retningslinjene i kommuneplanens arealdel.
Kravspesifiksasjon for digitale planer Inneholder alle krav som digitale planforslag skal oppfylle.
Bestilling av oppstartsmøte Skjema for bestilling av oppstartsmøte sendes til arealplanseksjonen i forkant av oppstartsmøte.
Mal for varslingsannonse (kommer) Mal for oppsett og innhold i varslingsannonse for oppstart av planarbeid.
Mal for varsling av berørte parter (kommer) Mal for varsling av berørte parter og regionale myndigheter ved oppstart av planarbeid.
Mal for tittelfelt i plankart 
Mal for tittelfelt i plankart 
Plankartet som leveres kommunen skal ha et standardisert tittelfelt som
beskriver farger og symboler som benyttes i planforslaget. Malen er i dwg-format og kan benyttes direkte i prosjektet.

Mal for planbestemmelser
Mal for planbestemmelser

Bestemmelser som leveres sammen med planforslaget skal ha et standardisert
oppsett. Mal for oppsettet finnes i dette dokumentet.
Mal for planbeskrivelse
Mal for planbeskrivelse
En planbeskrivelse skal baseres på et standardisert oppsett. Mal for oppsettet
finnes i dette dokumentet.
 Link til veileder Risiko- og sårbarhetsanalyse er påkrevet i alle plansaker. Vi viser til  veileder om ROS-analyser fra DSB
Mal for NML-vurdering
Mal for NML-vurdering
En vurdering av naturmangfoldsloven er påkrevet i alle plansaker. Her finner du en mal for en slik analyse. Analysen oppsummerer du i planbeskrivelsen.
Mal for planprogram
Mal for planprogram
Et planprogram skal baseres på et standardisert oppsett. Mal for oppsettet
finnes i dokumentet.
Oppstartspakke  ZIP-fil med alle dokumentene nevnt over

Nyttige lenker

Plan- og bygningsloven
Planlegging.no
Miljøkommune.no
Miljøstatus i Norge
Enova
Statens kartverk
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
Statens vegvesen

 

Sist endret: 11. mai 2017