Vinterhugu

Bakgrunn:

Kommunestyret godkjente den 28.9.2017 (sak 26/2017), detaljregulering for  Vinterhugu hyttefelt.

Planområdet omfatter arealet avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen og resten av gnr./bnr. 191/1 på nordsida av Redalssetervegen og et areal sørsiden av vegen. Området har et areal på ca. 126 daa. Arealet grenser til eiendommene (gnr./bnr.) 199/26, 220/40, 215/9, 164/1, 148/1, 148/2, 148/3 og 148/4. Vinterhugu er et høydedrag som ligger øst for Redsalssetra ved Snertingdal, ca 20 km kjøreavstand fra Redalen. 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til fritidsbebyggelse, «F6‐Redalssetra».

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av 25 lavstandard hytter, samt sikre nødvendig infrastuktur i området, 
Planen viser 25 hyttetomter, og det vil bli lavstandard hytter uten strøm, vann og avløp. Planen sikrer opparbeidelse av 2 vannforsyningsanlegg slik at vann kan bæres inn i hyttene.  Adkomst skjer via Redalssetervegen som er avgiftsbelagt bomveg, og det er planlagt ny felles adkomstveg inn til hyttetomtene. Parkering vil skje inne på hver enkelt tomt, og i tillegg er det avsatt areal til felles parkeringplasser som sikrer tilstrekkelig besøksparkering. Arealene rundt hyttetomtene er avsatt til landbruksformål. 

Klagefrist og informasjon om innløsning/erstatning:

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 9. november 2017. Klagen sendes til Gjøvik kommune, samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller postmottak@gjovik.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Du kan kontakte arealplanlegger Åge André Michaelsen på telefon 611 89 852 eller sende en e-post til postmottak@gjovik.kommune.no. Husk å oppgi saksnummer 17/940 i emnefeltet.

Plandokumenter:

Plandokumenter tilhørende saken:

Plankart - Vinterhugu hyttefelt
Planbestemmelser - Vinterhugu hyttefelt
Planbeskrivelse - Vinterhugu hyttefelt
ROS-analyse
NML-vurdering
Vegtegninger
Saksprotokoll

Sist endret: 16.03.2015