Vind idrettspark

Bakgrunn:

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte den 20. september 2018 (sak 70/2018) å legge forslag til detaljregulering for Vind idrettspark ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller Vind idrettslag har engasjert Feste Kapp til å utarbeide planforslag for Vind idrettspark.

Planområdet omfatter hele Vind idrettspark, som ligger ved Østby gård i sørbyen. Plangrensen følger den naturlige avgrensningen rundt dagens idrettsplass, og er tilpasset formålsgrenser i gjeldende reguleringsplan i nord, og inkluderer gamle Vestre Totenveg i øst. Planområdet omfatter totalt 56,8 dekar.

Vind idrettslag eier deler av området (102/6) . Øvrige deler som inngår i Vind idrettspark fester Vind av Gjøvik kommune, og et mindre areal er en del av Østby gård sin eiendom.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av en ny idrettshall/flerbrukshall. I tillegg er nødvendig å sikre parkeringskapasitet og adkomstmuligheter for myke trafikanter, samt løsning for kollektivtrafikk.

Store deler av området er vist med formål «idrettsanlegg», og omfatter det som i dag benyttes av Vind idrettslag. I plankartet er det 3 delområder (a_ID1-3). Areal for flerbrukshall er tiltenkt innenfor nordre delområde (a_ID1), med en utnyttelsesgrad inntil %-BYA= 90% og byggehøyde inntil 16,5 meter på hallen.

Planen erstatter deler av reguleringsplan for Østbyhøgda (idrettsanlegg mm), godkjent 30.8.1976, og mindre vesentlig planendring fra 16.10.1981.

Det vises til plandokumentene for nærmere informasjon.

Høringsfrist:

Høringsfrist til planforslaget er 14. november 2018.

Eventuelle høringsuttalelser til planforslaget sender du til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, sektor for Samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik. Merk uttalelsen med saksnummer 17/5129.

Kontaktinformasjon:

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Du kan kontakte arealplanlegger Åge André Michaelsen på telefon 94835748 eller sende e-post til postmottak@gjovik.kommune.no. 

Plandokumenter:

Saksprotokoll- SAM sak 70/18 førstegangsbehandling av detaljregulering for Vind idrettspark
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Naturmangfoldsvurdering
Illustrasjonsplan
Samlede merknader ved varsel om oppstart
Planskjema