Vind idrettspark

Bakgrunn:

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsplanarbeid for området som er markert på kartutsnittet nedenfor. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS landskapsarkitekter mnla, på vegne av Vind idrettslag.

Planområdet er vist på kartutsnittet under. Planområdet er på ca. 54 daa. Det tas forbehold om mindre justeringer av planavgrensningen i planprosessen.

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere plangrunnlaget for Vind idrettspark og legge til rette for etablering av idrettshall.
Planområdet omfatter dagens idrettsplass samt det som er avsatt til idrettsanlegg nord mot Østby gård. Det er planer om å plassere idrettshallen fra det nordvestre hjørnet av planområdet og østover.

Planområdet omfatter det som i kommuneplanen avsatt til idrettsanlegg, samt Gamle Vestre Totenveg som går på østsiden av området. I gjeldende reguleringsplanen er det meste av området regulert til «Anlegg for idrett og sport».
Det er også en stripe langs planområdets vestre side som i denne reguleringsplanen er regulert til
«Jord- og skogbruk», men området brukes i dag til idrettsanlegg.

Det er i oppstartsmøte med Gjøvik kommune avklart at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Vind idrettslag gjennomfører informasjonsmøte for sine medlemmer, samt berørte naboer. Dette blir annonsert separat.

Frist for kommentarer/merknader er 1. september 2015. Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:
Feste Kapp AS v/ Ingunn A. Lønstad
Postboks 113
2858 Kapp
E-post: il@feste.no

Plandokumenter:

Planavgrensning