Strandgata 40

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte den 27.10.2016, sak 123/16, godkjente detaljreguleringsplan for Strandgata 40 i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i Gjøvik sentrum i nordenden av Strandgata og er på ca. 0,7 daa.
Hensikten med planen er å legge til rette for kontorvirksomhet med mindre forretningsdel og leiligheter på eiendommen.
Planen erstatter deler av reguleringsplanene «CC – Gjøvik Nordvest» vedtatt 26.11.2009 og «Rv. 4 Hunnselva – Engelandsodden» vedtatt 01.04.1982.

Plandokumenter er lagt ut i servicetorget i Gjøvik rådhus. Plandokumenter kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Gjøvik kommune innen 3 uker etter denne kunngjøringen og senest 14. desember 2016.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter:

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
ROS-analyse
Vurdering etter Naturmangfoldloven
Perspektiver
Vurdering av verneverdi
Støyvurdering
Notat overvann
Sol- og skyggestudie
Situasjonskart
Fasade langs Strandgata
Tverrsnitt av bebyggelsen

Saksprotokoll