Store Slaggveg

Offentlig ettersyn

Utvalg for Samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 14. juni 2018 (sak 53/2018) å legge forslag til detaljregulering for Store Slaggveg 9 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.

Planområdet på ca. 5,4 daa ligger om lag 4 km vest for Gjøvik sentrum med nærhet til Hunndalen sentrum. Formålet med planen er å bidra til økt fortetting i et etablert eneboligområde. Forslagstiller har lagt frem en plan som legger til rette for oppføring av 7-10 boenheter, derav en 4-mannsbolig, kjedede eneboliger og frittliggende eneboliger.

Utvalget for Samfunnsutvikling fattet vedtak om følgende krav:
Før sluttbehandling må forslagsstiller forholde seg til føringer mht. utnyttelsesgrad og boligtyper i tråd med anbefalinger i rådmannens saksfremlegg.

Følgende tillegg innebærer:

  • nedjustering av utnyttingsgraden, maks 5-7 boenheter
  • prioritering av mindre boligtyper som Trend 3, eventuelt maks tomannsbolig
  • alle boligtyper skal ha saltak

Merknadsfristen er onsdag 29. august 2018

Dersom du har merknader til reguleringsplanen, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til Gjøvik kommune, Sektor Samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Plandokumenter 

Saksframlegg og vedtak i Utvalg for Samfunnsutvikling 14. juni 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Illustrasjoner

Sol-/skyggeillustrasjoner

Innspill ved planoppstart

Planskjema

 

Sist endret: 09.11.2017