Store Slaggveg 14

Bakgrunn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Store Slaggveg 14 i Hunndalen. Planarbeidet blir utført av Feste Kapp AS på vegne av Service og Eiendom AS. 

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 69/617. Eiendommen er ikke i praksis tidligere regulert, men den er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel erstatter tidligere reguleringsplan fra 1961, Fredheim-Hunndalen. Det eksisterer også en «delingsplan» med boligtomter for Vesle og Store Slaggveg, datert 1982, men disse har ikke lenger rettsvirkning.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å fortette ubebygget del av tomt med boliger (konsentrert boligbebyggelse). Gjennom planarbeidet skal både private og felles uteoppholdsarealer ivaretas, i tillegg til kravet om nærlekeplass. Parkering og andre forhold skal også sikres. Foreløpig er det planer om ca.12 nye boenheter. I tillegg skal eksisterende leilighetsbygg med 6 boenheter videreføres i planen.

Merknadsfristen er 2. mai 2018

Merknader og innspill til det igangsatte planarbeidet merker du med «18-1552 Detaljregulering Store Slaggveg 14» og sender det til: Feste Kapp AS v / Ingunn Lønstad, Pb. 113, 2858 Kapp, innen 2. mai 2018.

Plandokumenter

Planområde

Sist endret: 21.03.2018