Sommerro

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre vedtok i møte 15.06.2017 å godkjenne detaljregulering for Sommerro, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Planforslaget vil erstatte hele «reguleringsplan for Viken/Rambekkvika» og deler av «reguleringsplan for Vikenstranda» og «reguleringsplan for Ny rv. 33 fra Rambekk til Ringvegen mm.»

Planområdet ligger mellom Østre Totenveg og Sommerrovegen ned mot småbåthavna i Rambekkvika. Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge boligblokker med uteoppholdsarealer på ca. 14 daa i Sommerrovegen 1, i dag kjent som OA-bygget. I planbestemmelsene er det stilt krav om høy arealutnyttelse mellom 93 – 150 boenheter. Nabotomta i nord-vest på 3,3 daa er også innlemmet i planområdet og åpner for samme type blokkbebyggelse, samt flere kombinerte formål.

Plandokumentene er tilgjengelig på www.gjovik.kommune.no under Aktuelt nå. Plandokumentene kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Vedlagt følger «Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak». Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 3. august. Klagen sendes til Gjøvik kommune, samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller postmottak@gjovik.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter:

Vedtak
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko og sårbarhetsanalyse
Sol- og skyggeanalyse
Enkel stedsanalyse
Støyrapport
VA-utredning
VA-plan
Illustrasjonsplan
Snitt
Parkkart