Solhaugjordet

Bakgrunn:

Kommuestyret godkjent i møte 4..mai 2017 (sak 41/2017) detaljregulering for Solhaugjordet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.   

Planområdet er på ca. 19 daa og ligger på Bybrua, rett nord for Odnesvegen og Varde idrettsplass.

Formålet med planen er å regulere området til boligbebyggelse, felles nærlekeplass, gang- og sykkelveg og buss-stopp.  Det skal legges til rette for bygging av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus mellom 12- 18 boenheter. Vegen Solhaugjordet skal benyttes som adkomstveg til det nye boligområdet. Området kan være flomutsatt og det er krav om flomtiltak før utbygging.

Klageadgang:

Eventuell klage på planen sendes til Gjøvik kommune, Sektor samfunnsutvikling – Arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik – eller med e-post til postmottak@gjovik.kommune.no innen 2.juni 2017.

Krav om erstatning:

Eventuelle krav om erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Støyutredning
Illustrasjoner
Notat overvann-flom
Saksprotokoll