Skolegata 8

Offentlig ettersyn

Gjøvik kommune (Utvalg for Samfunnsutvikling) vedtok den 8. februar 2018 (sak 10/2018) å legge forslag til detaljregulering for Skolegata 8 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.   

Planområdet ligger sentralt i Gjøvik sentrum på hjørnet Skolegata/Bassengvegen. Planforslaget legger til rette for økt utnyttelse av eiendommen med et leilighetsbygg/bygård på inntil 6 etasjer. Planen åpner opp for å rive den eksisterende bebyggelsen fra 1890 med vernegrad 3. Før sluttbehandling vil forslagsstiller belyse om et infillprosjekt kan være et alternativ i saken.

Planen legger til rette for å kunne

  • bygge  20-25 nye leiligheter etter dagens tekniske standard
  • fortetning i Gjøvik sentrum
  • bidra til et urbant uttrykk i sentrumsområde

Merknadsfristen er onsdag 11. april 2018

Dersom du har merknader til reguleringsplanen, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:
Gjøvik kommune
Sektor samfunnsutvikling – arealplan
Postboks 630
2810 Gjøvik

Eventuelle spørsmål kan du rette til Guro Bredenbeck på e-post til guro.bredenbeck@gjovik.kommune.no

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn som en del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) etter at merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

Vedtak og saksframlegg i Utvalg for samfunnsutvikling, 8. februar 2018
1.1 Plankart
1.2 Planbestemmelser
1.3 Planbeskrivelse
1.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
1.5 Plan og snitt
1.6 Soldiagram
1.7 Forhåndsuttalelser
2.1 NIKU-oppdragsrapport
2.2 Innspill fra Gjøvik Historielag
2.3 Tilstandsrapport med vedlegg
2.4 Mjøslab-rapport

Sist endret: 24.10.2016