Sigstadplassen

Bakgrunn:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved igangsetting av detaljregulering for Sigstadplassen i Gjøvik kommune. Reguleringsplanarbeidet utføres av Norconsult AS på vegne av Gjøvik kommune.

Planområdet er tidligere regulert gjennom reguleringsplan for Sigstadplassen/Elverhøy fra 6.11.1986, planid 05020120. Planområdet grenser inntil reguleringsplan for Sigstadplassen – endring fra 20.11.1991, planid 05020155 og omfatter ikke denne. Plangrensen skal tilpasse seg vedtatt kommunedelplan for E6 Biri-Vingrom og detaljregulering for Biri omsorgssenter som er under
utarbeidelse.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere næringsområdet på delområde N5-1 i gjeldende reguleringsplan til industrivirksomhet. I tillegg skal regulert vegarm Gate 86/5 fra sør fjernes og gangvegen gjennom området tilpasses til eksisterende situasjon. Gangtråkk mot boligområdet i vest skal ivaretas.

Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10 og omfattes dermed ikke av kravet til konsekvensutredning.

Innspill og kontaktinformasjon:

Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til Norconsult AS innen 14. februar 2018 enten pr. brev til Studievegen 2, 2815 Gjøvik eller e-post til stine.radmann@norconsult.com.

Alle innspill til planoppstart vil bli vedlagt planforslaget når dette sendes kommunen for behandling. Det vil bli anledning til å komme med tilbakemeldinger og uttale seg til det konkrete planforslaget når dette legges ut til offentlig ettersyn på et senere tidspunkt.

Evt. spørsmål kan rettes til Norconsult ved Stine Radmann på tlf. 957 03 077.

Plandokumenter:

Planavgrensning

Oversiktskart

Sist endret: 17. januar 2018