Sagstugrenda

Offentlig ettersyn

Gjøvik kommune (Utvalg for Samfunnsutvikling) vedtok den 8. februar 2018 (sak 7/2018) å legge forslag til detaljregulering for Sagstugrenda boligområde ut til andre gangs offentlig ettersyn. Planforslaget er lagt ut i medhold av plan‐ og bygningsloven § 12‐10.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med eneboliger, tomannsboliger og rekkehus med tilhørende teknisk infrastruktur. Planområdet ligger på nordsiden av Odnesvegen, ca. 7 km vest for Gjøvik sentrum. Det dekker et areal på ca. 148 daa mellom vegen Sagstugrenda i vest og Grandevegen i øst. Planforslaget er fremmet av Gjøvik kommune.

Planforslaget vil erstatte deler av Reguleringsplan for Viflatområdet, godkjent 8. juli 1981 og Reguleringsplan for Viflatområdet B13, godkjent 18. februar 1987.

Åpen kontordag torsdag 5. april kl.17:00-19:00

Vi arrangerer åpen kontordag torsdag 5. april 2018 kl 17:00-19:00 på i Black box på Gjøvik kultursenter (Strand hotell i Elvegata 2-4). Der kan du stille spørsmål  til representanter fra kommunen  og diskutere løsninger mer konkret for eiendommen din.

Merknadsfristen er onsdag 11. april 2018

Dersom du har merknader til reguleringsplanen, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til:
Gjøvik kommune
Sektor for samfunnsutvikling – arealplan
postboks 630
2810 Gjøvik

Eventueller spørsmål kan du rette til Gunn Elin Rudi på e-post gunn-elin.rudi@gjovik.kommune.no eller telefon 611 89 854.

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn som en del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) etter at merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

Vedtak og saksframlegg i Utvalg for samfunnsutvikling, 8. februar 2018
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Støyutredning
Overvann, grunnvann i planområdet
Vurdering av eksisterende overvannsledninger
Vurderinger av omlegging av bekk og dimensjonering av kulverter
Planskjema

Nytt vegnavn

Det er behov for vegnavn for den nye vegsløyfen o_SKV4 og f_SKV7 innenfor detaljreguleringsplanen for Sagstugrenda. Kommunen foreslår navnet Myrejordshagen på denne vegen, oppkalt etter bruksnavnet på grunneiendommen i området. Navneforslaget blir også sendt på høring til namnekonsulentene som gir tilråding om skrivemåte, navneskikk og navnsetting. Deretter fatter kommunen endelig vedtak om vegnavn.

Fristen for å uttale seg til forslaget til vegnavn er 18. april 2018. Evt. uttalelser sender du til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, sektor samfunnsutvikling-arealplan, pb 630, 2810 Gjøvik. 

Sist endret: 25.11.2014