Rv. 4 Ramberget - Kolberg

Bakgrunn

Statens vegvesen skal i samarbeid med Gjøvik kommune i gang med å utarbeide detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber om innspill til arbeidet.

Et av tiltakene for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen er redusere antallet direkte avkjørsler og samle trafikken i gjenværende avkjørsler tilpasset trafikkmengde og bruk. Dette forutsetter ny parallell landbruks- og atkomstveg til fritidsbebyggelse på østsiden av rv. 4 samt utbedring og eventuell stengning av avkjørsler. Reguleringplanen omfatter disse tiltakene.

 Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 24.4.2017. Send det skriftlig til firmapost.ost@vegvesen.no eller 

Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Har du spørsmål, kan du også kontakte Torbjørn Moastuen på telefon 95962484 og e-post torbjorn.moastuen@vegvesen.no.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.vegvesen.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Undersøkinger og registreringer
Det i løpet av våren foregå registreringer innen planområdet i form av
befaringer, oppmåling og grunnundersøkelser. Berørte grunneiere kontaktes direkte ved behov.

Plandokumenter

Planavgrensning