Rv. 4 Kolberg - Bråten

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte den 28.04.2016, sak 41/16, godkjente detaljreguleringsplan for Rv. 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet strekker seg fra Kolberg til Bråten, fra krysset med Dalsjordvegen og frem til eksisterende undergang ved Bråten.
Planen utformes som striperegulering langs Dalsjordvegen og videre nordover langs ny gang- og sykkelveg, eksisterende rv. 4 og Stokkevegen.
Formålet med planen er å legge til rette for bedre forhold og trafikksikkerhet for gående og syklende langs rv. 4.
Strekningen er første etappe i et mer sammenhengende tilbud for myke trafiknater fra Gjøvik til Mjøsbrua.

Det er anledning til å klage på vedtakene, jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Gjøvik kommune innen 28. desember 2015.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

 

Plandokumenter:

 

Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplanbeskrivelse
ROS-analyse
Saksprotokoll