Ramberget - Kolberg

Offentlig ettersyn

Statens vegvesen legger i samarbeid med Gjøvik kommune forslag til reguleringsplan for Ramberget - Kolberg ut til offentlig ettersyn i perioden 25. juni - 26. august 2018, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7, 12-3, 12-8.

Planen er tilgjengelig her på kommunens hjemmeside og på www.vegvesen.no. Den ligger også ute på rådhuset i Gjøvik (Servicetorget) og hos Statens vegvesen i Storgata 12, Gjøvik.

Formålet med planen er å legge til rette for bedre trafikksikkerhet på en strekning av rv. 4 ved å redusere antallet direkte avkjørsler og samle trafikken i gjenværende avkjørsler tilpasset trafikkmengde og bruk. Dette innebærer bygging av ny parallell landbruks- og atkomstveg på østsiden av rv. 4. Reguleringsplanen omfatter disse tiltakene.

Merknadsfristen er 26. august 2018

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sender du skriftlig til firmapost.ost@vegvesen.no eller pr. brev til Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer.

Eventuelle spørsmål retter du til Torbjørn Moastuen på telefon 95962484 og e-post torbjorn.moastuen@vegvesen.no.

Videre saksgang

Statens vegvesen og Gjøvik kommune vil vurdere merknadene og legge disse inn som en del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) etter at merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

Plankart

Planhefte med vedlegg