Rambekkvegen 9

Bakgrunn:

Utvalg for Samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok i møte 15.6.2017, sak 57/2017, å gi rådmannen delegert 
myndighet til å legge ut forslag til detaljregulering for Rambekkvegen 9 (planID: 05020383) til offentlig ettersyn 
i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. 
Planområdet ligger i det etablerte industriområdet Rambekk sør i Gjøvik kommune. Området har god tilgjengelighet 
fra Gjøvik sentrum og områdene rundt, og nås lett fra fv.33 og hovedvegnett. Planområdet er på totalt 24,3 daa 
og omkranses berøres deler av Fridtjof Nansens veg, Gimlevegen, Balders veg og Rambekkvegen. 

Plangrensen er identisk med gjeldene reguleringsplan «Kryssområdet Gimlevegen x Balders veg» og erstatter denne 
planen i sin helhet. Planforslaget innebærer tilrettelegging for omlegging av Balders veg og utvidelse av 
virksomheten til Sveum fryseri med nytt fryselager i tilknytning til eksisterende bygning deres eiendom i 
Rambekkvegen 9. Planen ivaretar separate løsninger for myke trafikanter i planområdet. 
For kryssområdet Fridtjof Nansens veg / Gimlevegen viderefører gjeldende regulering og stadfester dagens situasjon. 
Det er kun forholdene knyttet til Sveum fryseri som medfører endringer fra gjeldende plan. 

Høringsfrist:

Du kan uttale deg til planfroslaget innen 30. august 2017
Eventuelle merknader til planforslaget sender du til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik. Merk uttalelsen med saksnummer 17/5425.

Kontakinformasjon:

Ta kontak med oss hvis du har noen spørsmål. Du kan kontakte arealplanlegger Ragnhild Hoel på telefon 61189754 eller sende en e-post til postmottak@gjovik.kommune.no. 

Plandokumenter:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Støyanalyse
Kjøremønster
Saksprotokoll