Panoramavegen

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte den 28.04.2016, sak 39/16, godkjente detaljreguleringsplan for Panoramavegen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca. 10,5 daa og ligger i Nordbyen mellom Berg terrasse og Panoramavegen. Området omfatter eiendommene gnr/bnr 75/37, 75/28 og 75/1.
Planforslaget erstatter i sin helhet reguleringsplan for Østre del av Berg Gård fra 23.9.1999. I tillegg medfører planforslaget endring av reguleringsplanene Berg terrasse II fra 26.9.2013 og Deler av Øverbymarka, Knapphaugen, Torke skog og Berg med mer fra 27.6.1991.
Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, nærlekeplass, turveg, veg og fortau langs Panoramavegen.
Ny internveg for planområdet får navnet Berghellinga.

Det er anledning til å klage på vedtakene, jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Gjøvik kommune innen 28. desember 2015.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

 

Plandokumenter:

Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Reguleringsplanbeskrivelse
ROS-analyse
Saksprotokoll

Sist endret: 20.05.2016