Østvold boligfelt trinn 2

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte den 04.05.2017, sak 39/2017, godkjente detaljreguleringsplan for Østvold boligfelt trinn II, planid 05020352, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca. 28,8 daa, ligger på Bybrua og berører i hovedtrekk eiendommen 14/20 og noe av 14/16.

Hensikten med reguleringsplanen er å realisere et attraktivt boligprosjekt som har en naturlig forbindelse med tilgrensende boligfelt og øvrige omgivelser. Dette oppnås gjennom:

  • Å spille på lag med de naturgitte forhold og tilpasse bygninger og veg til landskap og terreng
  • Å etablere gjennomgående grønnstruktur og kobling av området opp mot eksisterende tilliggende lekeplass, fellesområder og friluftsområdene omkring.

Planen erstatter deler av reguleringsplan for Østvold – B39, planid 05020273, vedtatt 22.9.2005.

Plandokumentene kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 3 uker. Klagen sendes til Gjøvik kommune, samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller postmottak@gjovik.kommune.no. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen

Plandokumenter: 

Saksprotokoll sluttbehandling
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse med konsekvensutredning
ROS-analyse
Overvann
Vegplan
VA-plan
Illustrasjonsplan

 

Sist endret: 17.02.2015