Nygård Topp

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte 4.5.2017, sak KOM-40/2017, godkjente detaljreguleringsplan for Nygård Topp, planid 05020380, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet for detaljreguleringsplan for Nygård – Topp ligger i Hunndalen, øst for rv.4, i nærheten av tidligere Nygård stasjon i Gjøvik kommune. Planområdet er på totalt 23 daa. Vegene som omfattes i planen er Nygardsbakken, Sveumvegen og Kalkvegen.

Hensikten med planarbeidet er å bedre de lokale vegforholdene, både for biltrafikk og myke trafikanter.

Planen skal:

  • Legge til rette for ensidig fortau langs Nygårdsbakken fra Midtre Nygards veg, og opp til Sveumvegen.
  • Breddeutvide vegen delvis langs Sveumvegen 30, Sveumvegen 10 og Toppvegen 10 for å bedre siktforhold. Revet låve i krysset mellom Sveumvegen og Nygardsbakken 30 vil også bidra vestentlig til bedre siktforhold.
  • Stenge Kalkvegen mellom Nygardsbakken og Sveumvegen for annen biltrafikk enn til eiendommer langs vegen, samt regulere avkjørsler som skal videreføres og hvilke som skal opphøre.

Planen vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan; «Nygardsjordet» (vedtatt 16.12.1999 / planid: 05020219) langs Nygardsbakken.

Plandokumentene kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Klage:

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 3 uker. Klagen sendes til Gjøvik kommune,
samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller postmottak@gjovik.kommune.no.

Erstatning:

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må
fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen

Plandokumenter:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
NML-vurdering
Saksprotokoll