Mattisrudsvingen 5 og 7

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte den 16.02.2017, sak 6/2017, godkjente detaljreguleringsplan for Mattisrudsvignen 5/7 i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

Planområdet er på ca. 13,3 daa og ligger i Hunndalen mellom Hunnselva, fv.33 og Mattisrudsvingen, i nær tilknytning til rv. 4. Planen berører i hovedtrekk eiendommene 65/89 og 65/62. Planen legger til rette for etablering av forretning for plasskrevende varehandel med tilhørende parkeringsområde samt gang- og sykkelveg langs Mattisrudsvingen.

Planforslaget erstatter hele eller delvis følgende reguleringsplaner:

  • 05020149 Nygard industriområde, vedtatt 2.05.1991
  • 05020129 Kryssløsning ved Aas bru og Lilleengen trevarefabrikk vedtatt 24.03.1988
  • 05020262 Rv. 4 Reinsvoll – Hunndalen, kryss Hunndalen vedtatt 1.04.2004.

Plandokumenter ligger som vedlegg nederst på siden. Disse kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune ved Stine Radmann, e-post stine.radmann@gjovik.kommune.no eller tlf. 61 19 87 44.

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 3 uker og innen 23. mars 2017. Klage sendes til Gjøvik kommune, Samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller pr e-post postmottak@gjovik.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter:

 

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Illustrasjonsplan
Saksprotokoll