Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus

Bakgrunn:

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok den 14. juni 2018 (sak 52/2018) å legge forslag til detaljregileringsplan for landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus ut til offentlig ettersyn.

ASAS Arkitektur AS har utarbeidet planforslaget på vegne av Sykehuset Innlandet HF.

Planområdet er på 16,7 dekar og omfatter i hovedsak arealer på nordsiden av Gjøvik sykehus. Eiendom gnr. 67, bnr. 1462 utgjør største delen av planområdet, og der ligger i dag intern kjøreveg mellom Ludvig Skattums gate og Kyrre Grepps gate, psykiatrisk poliklinikk, DPS Gjøvik, midlertidig helikopterlandingsplass, parkeringsareal og Lissomskogen barnehage. I tillegg er tilliggende
gateareal i Kyrre Grepps gate, Ludvig Skattums gate og Austeens veg inkludert.


Hensikten med planarbeidet er å regulere landingsplass for helikopter der den midlertidige landingsplassen ligger i dag, slik at denne blir permanent. Den tidligere regulerte helikopterlandingsplassen vest for Ludvig Skattums vei, omreguleres til parkering, slik bruken er i dag. Det tilrettelegges ikke for utbygging av sykehusområdet.

Planforslaget vil erstatte reguleringsplanen Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus (OSSG), ikrafttredelsesdato 20.11.2003, planident 05020259B, og det varsles med dette at den vil bli opphevet. Hoveddelen av planen faller inn under planområdet, og får nytt formål og bestemmelser som følge av denne. Området som ligger utenfor planområdet, er boligene i Austeens veg. Disse skal nå behandles etter kommuneplanens bestemmelser for boligområder, og får samme rammer og utbyggingsmuligheter som nærområdet for øvrig. Planforslaget vil også erstatte deler av reguleringsplan for Gjøvik fylkessykehus (planid 05020047), godkjent 28.6.1968.

Høringsfrist:

Du kan uttale deg til planforslaget frem til og med 29. august.

Eventuelle merknader til planforslaget sender du til postmottak@gjovik.kommune.no, eller Gjøvik kommune, Samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik. 

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Du kan kontakte arealplanlegger Åge André Michaelsen på telefon 94835748, eller sende en e-post til postmottak@gjovik.kommune.no.

Plandokumenter:

Saksprotokoll - utvalg for samfunnsutvikling 14. juni 2018
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg til risiko- og sårbarhetsanalyse
Støysoneberegning
Miljøvurdering
Situasjonsplan
Landskapssnitt
Naturmangfoldsvurderinger
Vurdering fasadetiltak
Kartlegging av fasadetiltak
Planskjema

Sist endret: 19.12.2016