Kvartal 37

Bakgrunn:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for «Kvartal 37» i Gjøvik sentrum.

Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Kvisgårdshjørnet Eiendom AS og Sangnes Eiendom AS.
Arbeid med detaljregulering for «Kvartal 37» erstatter tidligere kunngjort oppstart av arbeid med detaljregulering for «Kvisgårdshjørnet», varslet 31.10.2016.
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 67/742, 744, 579, 582, 583, 822, 1006, 1007, samt deler av vegarealet i Hans Mustads gate, Hunnsvegen, Siggeruds gate og Bakkegata. 
Det foreligger tanker om videreutvikling av eiendommen 67/744 til boligformål, og det er ønskelig å se dette tiltaket i sammenheng med tidligere varslet arbeid for «Kvisgårdshjørnet».
Intensjoner knyttet til 67/742, 822, 1006 og 1007 opprettholdes slik de er beskrevet i brev datert 31.10.2016.
For nye berørte parter gjengis disse forholdene under:

  • «Kvisgårdshjørnet» ble rammet av brann i 2015. Bygget ble så sterkt ødelagt av brannen og de påfølgende slukkearbeidene at det ble gitt rivningstillatelse på eiendommen. Selve rivingen er også gjennomført. Et av kriteriene i vedtaket var at det ble påbegynt arbeid med en reguleringsplan for eiendommen, for å legge rammer og premisser for ny bebyggelse. Denne reguleringen er derfor et svar på denne innstillingen.
  • Innenfor Hans Mustads gate 1 står det igjen et bygg fra samme tidsepoke som selve Kvisgårdshjørnet, en såkalt «bakbygning». Denne er i dårlig forfatning og ikke brukt til boligformål. Bygget er imidlertid gitt vernegrad 2 gjennom Verneplanen for Gjøvik sentrum. Det vil bli foreslått å rive bygget, og erstatte dette med by boligbebyggelse.
  • Planarbeidet skal muliggjøre riving av eksisterende enebolig på eiendommen 67/1007, og legge føringer for ny bebyggelse også på denne, samt naboeiendommen 67/1006.
  • Det vil bli vurdert en fortetting på eiendommen 67/822, men dette vil bli sett opp mot øvrig grep i planen.

Hvilket boligkonsept som er tenkt på eiendommene 67/742, 822, 1006 og 1007 stiller forslagsstiller seg på nåværende tidspunkt noe åpen til. En påregnelig tanke har innledningsvis i arbeidet vært å oppføre ny konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer, fordelt på flere bygningskropper, med tilhørende parkering på bakkeplan. Det tas derfor forbehold om at dette kan bli endret gjennom konseptutviklingen. Forslagsstiller er videre innstilt på å gjenreise en hjørnegård som erstatter bygget som brant, men vi ønsker på nåværende tidspunkt å ikke legge opp til en kopiering av tidligere arkitektonisk uttrykk.
Planen skal i tillegg åpne opp for en fortetting av eiendommen 67/744 og en endring fra forretningsformål til boligformål.

På nåværende tidspunkt er det intensjonen å:

  • Transformere «Mjøsdata-bygget» til boligformål med leiligheter. Det vil bli vurdert å bygge på én etasje.
  • Rive eksisterende bakgårdsbygning slik at eiendommen kan få innkjøring fra Bakkegata.
  • Legge til rette for en ny bygningskropp mellom hjørnegården «Lundsgården» og «Mjøsdata-bygget» slik at gateløpet fortettes og utearealer skjermes i bakgården.

Eksisterende arealbruk på eiendommene 67/579, 67/582 og 583 vil bli stadfestet.

Planområdet er ikke tidligere regulert, og er i kommuneplanen avsatt til bolig og forretning.

Det er foretatt en vurdering av planforslaget opp mot Forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Merknader til planarbeidet kan sendes Feste Kapp AS innen 01.03.2017 til Feste Kapp AS, postboks 113, 2858 Kapp eller kapp@feste.no.

Tidligere mottatte merknader i forbindelse med varsling av reguleringsplan for Kvisgårdshjørnet vil bli tatt med i planarbeidet. Det er kun nye forhold av betydning det er nødvendig å gi eventuell tilbakemelding på.

Det vil bli ny mulighet til å uttale seg til planen ved utlegging av planforslag til offentlig ettersyn på et senere tidspunkt. Som en del av offentlig ettersyn vil det også bli gjennomført et åpent møte der berørte og interesserte kan utrykke sin mening om det foreliggende planforslaget. Tidspunkt for dette vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Plandokumenter:

Kopi av varslingsbrev
Kartutsnitt over planområdet
Planområdet vist som utsnitt i kommuneplanens arealdel
Planområdet vist som utsnitt i reguleringsplanbasen
Utdrag fra Verneplan

Sist endret: 02.02.2017