Kvartal 15

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte den 24.11.2016, sak 144/16, godkjente detaljreguleringsplan for Kvartal 15 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i Gjøvik sentrum mellom Strandgata, Ibsens gate, Tordenskjolds gate og Kirkegata og er på ca. 5,8 daa.
Hensikten er å legge til rette for boligblokker med parkeringskjeller og forretninger langs Strandgata med høyere utnytting og byggehøyder enn i gjeldende plan. Planen erstatter reguleringsplanen «Kvartal 15» vedtatt 25.05.2000.

Plandokumenter er lagt ut på servicetorget i Gjøvik rådhus og kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 3 uker og innen 4. januar 2017. Klage sendes til Gjøvik kommune, Samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller pr e-post postmottak@gjovik.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen. 

Plandokumenter:

Vedtak

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Brannteknisk notat med tegninger
Sol- og skyggestudie
Utomhusplan
Illustrasjoner
Tverrsnitt av ny bebyggelse i ny og gjeldende plan
Perspektivtegninger
Støyutredning