Kirkeby sør bydelssenter

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok den 28. september 2017 (sak 87/2017), detaljregulering for «Kirkeby sør bydelssenter». 

Planområdet ligger på Kirkeby sør mellom Ringvegen og Minnesundvegen (fv. 33) og er på ca. 39 daa. Det omfatter eiendommene gnr/bnr 62/30, 62/243, 62/248, 62/249, 62/252, 62/253, 62/416, 62/417, samt deler av Ringvegen og Minnesundvegen.

Planen legger til rette for bygninger som inkluderer sentrumsformål, tjenesteyting, plasskrevende varer, storvarehandel, kontorer med tilhørende parkeringskjeller, eller kombinasjoner av ulike utbyggingsformål. I tillegg er det avsatt diverse infrastrukturområder som parkeringsarealer for bydelssenteret, areal til nytt fortau langs Valdresvegen og forlengelse av gang- og sykkelveg langs Hadelandsvegen (i form av fortau opp mot Ringvegen). Hensynssoner ivaretar frisikt i vegkryss, støy, høgspent, infrastruktur og friluftsliv (pilegrimsleden).

Planen erstatter deler av reguleringsplan for «Ny rv.33 fra Rambekk til Ringevegen m.m., vedtatt 18.2.1993.

Detaljregulering Kirkeby sør bydelssenter vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplan; «Ny rv. 33 fra Rambekk til Ringvegen mm» med plan-ID: 05020165, vedtatt 18. februar 1993. 

Klagefrist og informasjon innløsning/erstatning

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 9. november 2017. Klagen sendes til postmottak@gjovik.kommune.no eller Gjøvik kommune, samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Du kan kontakte arealplanlegger Gunn Elin Rudi på telefon 611 89 854 eller sende en e-post til postmottak@gjovik.kommune.no. Husk å oppgi saksnummer 17/405 i emnefeltet.

 

Plandokumenter

Plandokumenter tilhørende saken:  

Plankart - Kirkeby sør bydelssenter
Planbestemmelser - Kirkeby sør bydelssenter
Planbeskrivelse - Kirkeby sør bydelssenter 
ROS-analyse
Overordnet vann- og avløpsvurdering
VA og overvannsplan
3D-visualisering
Saksprotokoll

Sist endret: 17.11.2016