Kallerud Næringspark

Bakgrunn:

Gjøvik kommunestyre godkjente i sitt møte den 16.06.2016, sak 85/16, detaljreguleringsplan for «Kallerud næringspark» i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca. 28 daa og ligger på Kallerud. Området omfatter eiendommene 66/260, 56/258, 66/217, 65/98 og 66/240.

Hensikten med planen er å legge til rette for økt utbygging av storvarehandel og handel med plasskrevende varer med 14.500 m2 innenfor gjeldende forretningsformål. Kontorformål i gjeldende plan ønskes videreført, men arealet reduseres til 4.500 m2 for kontor- og tjenesteytingsfunksjoner. Planen inkluderer bruk og vern av vassdrag, grønnstruktur-, friområdearealer og etablering av nytt fortau langs planområdet. Planen inkluderer stadfesting av eksisterende virksomheter.

Planforslaget vil erstatte deler av reguleringsplanene:

  • «Mustad Vest/Coop OBS, Hunndalen» vedtatt 27.3.2008
  • «Lilleengen gård mm.», vedtatt 22.6.1995
  • «Ny riksveg 4, Gjøvik: Strekningen Aas bru – Brufoss, Østre del», vedtatt 6.11.1986.

Plandokumenter er også lagt ut i servicetorget i Gjøvik rådhus. Plandokumenter kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9. Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 3 uker.
Klage sendes til Gjøvik kommune, Samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller postmottak@gjovik.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunng

Plandokumenter:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Handelsanalyse
Trafikkutredning
Illustrasjonshefte
Saksprotokoll