Hovdetoppen

Godkjent planprogram:

Utvalg for Samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok i sitt møte 9.11.2017, sak 95/2017, planprogram for områderegulering for Hovdetoppen (planID 05020396) i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av Hovdetoppen som inkluderer boliger på vestsiden, i form av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse, samt lavblokk. I tillegg skal det legges til rette for fritids- og turistformål (bevertning og overnatting), kommunalteknisk anlegg (vannforsyningsanlegg), idrettsanlegg (alpinanlegg) og LNF (landbruks-, natur og friluftsformål). Det er ønskelig at utvikling av området som et fritids- og aktivitetssenter kan realiseres gjennom utbygging av boliger på vestsida av Hovdetoppen. Som en viktig del av prosjektet skal det etableres aktiviteter på toppen og langs sidene av toppen, for å styrke tilgjengeligheten og bruken av området.

Vedtak om planprogram kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 12-12. Eventuell klage fremsettes
skriftlig og sendes til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling–arealplan, postboks 630, 2810
Gjøvik – eller pr e-post postmottak@gjovik.kommune.no, innen 3 uker. Plandokumenter er
tilgjengelig på kommunes nettside www.gjovik.kommune.no, under kunngjorte reguleringsplaner, og
i kommunes servicetorg. Plandokumenter kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Planområde:

Området ligger midt i Gjøvik by, omkranset av eneboligbebyggelse mot vest og øst, Fastland med grøntområder i nord, og fylkesveg 172, Hunnselva og Mustad i sør. Nedenfor randen med eneboliger i øst, ligger Gjøvik bysentrum med sin kvartalsstruktur. Planområdet strekker seg i hovedsak rundt hele Hovdetoppen, og har et areal på ca 306 daa. I vest avgrenses planområdet av Mathias Topps veg, og i nord mot Fastland og Tjernvegen. I øst avgrenses planområdet mot Hovdevegen, Fjellstien og Hans Mustads gate. I sør avgrenses området hovedsakelig mot eiendommen Brusveen Gård, men med et tilleggsareal som strekker seg ca 25 meter inn på denne eiendommen. Dette arealet er tiltenkt en vegetasjonsskjerm, og bredden vil bli nærmere vurdert i planfasen.

Plandokumenter:

Godkjent planprogram
Sammendrag av innspill
Samlede høringsuttalelser
Notat fra åpent møte 23.05.2017
Referat fra Regionalt planforum 13.12.2016

Sist endret: 12.05.2017