Honne

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte den 27.10.2016, sak 124/16, godkjente detaljreguleringsplan for Honne i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Honne i Biri i enden av Honnevegen og er på ca. 105 daa.
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse langs Honnevegen og Trollheggvegen med eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Areal til nærlekeplasser og sosiale møteplasser ligger innenfor boligområdet.
Planen konkretiserer videre føringer for næringsarealene for Honne hotell- og konferansesenter.
Areal til kommunalt vannverk er avsatt i planen. Trollheggvegen er stadfestet som kjøreveg og det er regulert fortau langs Honnevegen.
To nye veger er regulert som gis navnene Honnesletta og Honneåsen.

Plandokumenter er lagt ut i servicetorget i Gjøvik rådhus. Plandokumenter kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Gjøvik kommune innen 3 uker etter denne kunngjøringen og senest 14. desember 2016.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

 

Plandokumenter:

Saksprotokoll

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vurdering etter Naturmangfoldloven
Visualisering, sol- og skyggestudie
Snitt konsentrert småhusbebyggelse
Tekniske tegninger veg