FV 155 Hørstadskauen - Nordenga

Bakgrunn:

Gjøvik kommunestyre godkjente i sitt møte 18.02.2016, sak 10/16, detaljreguleringsplan for fv. 155 Hørstadskauen – Nordenga i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Målet med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av denne ca. 1,2 km lange strekningen av fv.155 som inngår i forbindelsen mellom Snertingdal og Gjøvik. Dagens veg er smal og med til dels svært dårlig bæreevne og jevnhet, og noe dårlig kurvatur. Tilstøtende parsell, fv. 155 mellom Tobru og Hørstadskauen er nylig utbedret og sto ferdig i 2011.

Hovedtrekkene i tiltaket er utbedring ved økt bredde og forsterkning av dagens fylkesveg og noe kurveutretting på en del av strekningen samt deponering av overskuddsmasser i nærheten av veglinja.

Utbedringen er prioritert gjeldende Oppland fylkeskommunes Handlingsprogram for fylkesveger 2014 – 17 med gjennomføring i 2016. Gjennomføringen avhenger av prioritering i kommende budsjett.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Saksprotokoll

Sist endret: 24.02.2016