Farverikvartalet

Bakgrunn

 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, § 17-4 og forskrift om konsekvensutredninger § 8 er det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering med konsekvensutredning for Farverikvartalet.

Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS i samarbeid med KONTUR AS og SLETH AS på vegne av Farverikvartalet AS.

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 67/654, 655, 669, 708, 1047, 1049, 1041, 1043, 1045, samt omkringliggende vegnett. Planområdet er identisk med gjeldene områderegulering for Farverikvartalet, vedtatt28.05.2015. Ny detaljregulering for Farverikvartalet skal erstatte gjeldene områderegulering i sin helhet. Planområdet fremkommer på kart med avgrensning av planområdet under "Dokumenter".

Hovedhensikten med planarbeidet er å erstatte gjeldene regulerte formål kjøpesenter og kontor med en økt andel boligbebyggelse.

For nærmere informasjon om planarbeidet vises det til dokumentene nedenfor som beskriver og visualiserer hensikten med planarbeidet. 

Åpent møte

Alle berørte og interessenter kan komme på åpent møte vedrørende planoppstart. Møte blir avholdt på Quality Hotel Strand den 5. juni kl. 18.00. På møtet vil representanter fra arkitekt, arealplanlegger og Gjøvik kommune stille. 

Utbyggingsavtale

Det er kunngjort oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Farverikvartalet AS og Gjøvik kommue. Forslag til utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på et senere tidspunkt. 

Innspill og merknader

Merknader og kommentarer til planarbeidet sendes innen 30. juni 2018 til Feste Kapp AS, postboks 113, 2858 Kapp - eller per e-post til kapp@feste.no

Dokumenter

Varslingsbrev
Planområdets begrensning
Planområdets begrensning - oversiktskart
Notat: Plan og bebyggelse, studier for reguleringsplan, Kontur AS 10. januar 2018
Saksprotokoll fra utvalg for Samfunnsutvikling sak 9/2018 8. februar 2018 -
Prinsippavklaringer - reguleringsplan for Farverikvartalet

Varslingsannonse
Plankart - gjeldende områdereguleringsplan for Farverikvartalet
Plankart - med illustrasjon av områder som er unntatt rettsvirkning (deler av planen er ikke vedtatt)
Planbestemmelser - gjeldende områdereguleringsplan for Farverikvartalet
Planbeskrivelse med konsekvensutredning - gjeldende reguleringsplan for Farverikvartalet
Planskjema
Referat fra oppstartsmøte

Sist endret: 29.05.2018