Disetsvingen

Bakgrunn:

Kommunestyret godkjten den 28.09.2017 i medhold av plan‐ og bygningsloven § 12‐12 i sak 86/2017 detaljregulering for Disetsvingen.

Planområde:

Planområdet ligger sør på Biri, langs Birivegen, og med adkomst fra Disetsvingen. Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av eiendommen gnr/bnr 180/73 fra offentlig bygg til konsentrert småhusbebyggelse. Arealet er på 2,2 daa og planen legger til rette for bygging av ca. 5 boenheter.

Klagefrist og informasjon om innløsing/erstatning:

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 9. november 2017. Klagen sendes til Gjøvik kommune, samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller postmottak@gjovik.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter: 

Plankart
Planbestemmelser 
Planbeskrivelse 
ROS-analyse 
Støyrapport
Illustrasjonsplan 
Tegninger bygg  
Saksprotokoll