Campus Gjøvik

Offentlig ettersyn 

Utvalg for Samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 14. juni 2018 (sak 55/2018) å legge forslag til områdereguleringsplan for Campus Gjøvik ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på ca. 247 daa og avgrenses av rv.4 i nordvest, Alfarvegen i sørvest, samt Edvard Griegs gate og Berghusvegen i sørøst. Kallerudbakken 4 og 7 inngår i planavgrensningen. Formålet med endringen er å legge til rette for fleksibel og fremtidsrettet vekst av institusjoner for høyere utdannelse og næringsvirksomhet på campus. Formålet med reguleringsendringen er begrenset til å gjelde:

  • Berghusvegen – omlegging av trase slik at vegen blir framkommelig for buss
  • Teknologivegen og Edvard Griegs gate – omlegging av trase med fortau på begge sider av Teknologivegen  og ensidig tovegs sykkelveg
  • Flytte rundkjøring/holdeplass lengre sør-øst for å få en bedre trafikal løsning og arealutnyttelse
  • Regulere to studentboliger for studentboliger – økt byggehøyde (OP/BK2, BB/P1 og BB2)
  • Internasjonal skole – tilpasse plan til skoleformål

Planforslaget er en endring av områdereguleringsplan for Campus Gjøvik (planID: 05020341) og vil erstatte denne planen i sin helhet.

Merknadsfristen er onsdag 29. august 2018

Dersom du har merknader til reguleringsplanen, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til Gjøvik kommune, Sektor for samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn som del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) etter at merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

Saksframlegg og vedtak i Utvalg for Samfunnsutvikling 14. juni 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Høyder og volum

Innspill Gjøvik Campus studentboliger 03

Tegningshefte Teknologivegen

Merknader ved varsel om oppstart