Bråstadvika vestre

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i sitt møte den 04.05.2017, sak 38/2017, godkjente detaljreguleringsplan for Bråstadvika vestre, planid 05020390, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca. 53 daa og ligger langs rv. 4 ved Bråstad og berører i hovedtrekk eiendom 80/77. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av gartneri med utsalg og eksisterende campingplass. Planen erstatter deler reguleringsplan for «Brådstadvika, del av 80/1», vedtatt 27.9.2001.

Plandokumentene ligger som vedlegg nederst på siden og kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Eventuell klage på vedtaket fremsettes skriftlig og innen 3 uker. Klagen sendes til Gjøvik kommune, samfunnsutvikling – arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik eller postmottak@gjovik.kommune.no.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

 

Plandokumenter:

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Illustrasjonsplaner
Saksprotokoll