Bjørnsveen Panorama

Bakgrunn:

Med dette gjøres det kjent at Gjøvik kommunestyre i møte den 29.09.2016, sak 113/16, godkjente detaljregulering for Bjørnsveen panorama i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planforslaget vil erstatte deler av reguleringsplanen «Bjørnsveen (vestre del), gnr. 77 bnr. 1, vedtatt 17.01.1975.

Planområdet ligger i nordbyen i nærheten av Bjørnsveen ungdomsskole og Fredheim barneskole og er på ca.13 dekar.
De kommunale vegene Bjørnsvelia i vest og Føllingstadveg i øst inngår i planområdet.
Selve byggeområdet for bolig er på ca. 8,7 daa.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse på tidligere Bjørnsveen gård.
Forslagsstiller har utarbeidet skisser som viser tre boligblokker og rekkehus med 16 leiligheter i to etasjer. Til sammen gir dette 55 boenheter

Det er anledning til å klage på vedtaket, jf. §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Gjøvik kommune innen 3 uker etter denne kunngjøringen og senest 18. november 2016. Eventuelle eller klage til planen sendes skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling–arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik – eller pr e-post postmottak@gjovik.kommune.no

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven må fremmes innen 3 år etter denne kunngjøringen.

Plandokumenter med vedlegg er også utlagt på kommunens  servicetorg. Plandokumenter kan også fås tilsendt ved henvendelse til Gjøvik kommune.

Plandokumenter:

05020347 Plankart
05020347 Planbestemmelser
05020347 Planbeskrivelse
05020347 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Illustrasjoner
Støyrapport
Saksprotokoll

Sist endret: 24.10.2016