Åskollvegen

Offentlig ettersyn

Utvalg for Samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok den 14. juni 2018 (sak 54/2018) å legge forslag til detaljregulering for Åskollvegen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 og 12-14.

Planområdet er på ca. 140 daa. Det grenser inntil eksisterende småhusbebyggelse i nordøst og Åsvegen i øst, og mot friluftsområder og Hunn kirke i sør. Området ligger i Fredheim skolekrets.

Formålet med planen er nye boliger (ca. 100) i et område som er tettere utnyttet enn i gammel plan. Hovedatkomst er via ny veg fra Åsvegen. Langs Åsvegen er det foreslått gang- og sykkelveg fra p-plassen ved kirken og opp til Øverbyvegen. Det er beredskapsveger mellom eksisterende og nytt boligområde.

Før sluttbehandling må forslagsstiller legge inn:

  • minimumsantall boenheter innen hvert delfelt
  • maksimale høyder i hht. kommuneplanens arealdel for frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
  • interne tomte- og byggegrenser innenfor delfelt BFS2 og 3

i tillegg til å endre bestemmelsene om takterrasser.

Planen vil erstatte hele Reguleringsplan for Åskollvegen – Del av Torke skog (vedtatt 24.5.2008) og deler av Reguleringsplan for Deler av Øverbymarka, Knapphaugen, Torke skog og Berg mm (vedtatt 27.6.1991).

Merknadsfristen er onsdag 29. august 2018

Dersom du har merknader til reguleringsplanen, sender du disse skriftlig til postmottak@gjovik.kommune.no eller pr. brev til Gjøvik kommune, Sektor Samfunnsutvikling - arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik.

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn som del av behandlingen i Utvalg for Samfunnsutvikling (politisk utvalg) etter at merknadsfristen er ute. Deretter blir plansaken sluttbehandlet i kommunestyret.

Plandokumenter

Saksframlegg  og vedtak i Utvalg for Samfunnsutvikling 14. juni 2018

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Illustrasjonsplan

Sol- og skyggestudie

Støyvurdering

Geoteknisk rapport

Trafikkanalyse

Vann- og avløpsnotat

Overordnet overvannsplan

Vurderinger etter naturmangfoldloven1

Merknader ved ettervarsel - utvidelse av planområdet

Merknader ved oppstartvarsling 

Planskjema

Sist endret: 26.05.2017