Amsrud masseuttak

Bakgrunn:

Utvalg for samfunnsutvikling (SAM-utvalget) vedtok i møte 15.6.2017 i sak 55/2017 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 å legge forslag til detaljreguleringsplaner for Amsrud masseuttak offentlig ettersyn:
Planområdet ligger sørvest i Hunndalen ca. 800 meter fra Raufossvegen. Arealet er på ca. 259 da. Hensikten med planarbeidet er å utvide arealet for masseuttak og deponi mot sørvest, nytt deponi mot nord, korrigere avgrensninger i samsvar med faktisk situasjon og regulere bredere vegetasjonsbelter. Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Eventuelle merknader til disse planene sendes skriftlig til Gjøvik kommune, sektor for samfunnsutvikling–arealplan, postboks 630, 2810 Gjøvik – eller pr e-post postmottak@gjovik.kommune.no.

Høringsfristen er 30.8.2017.

Plandokumenter:

Saksprotokoll
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Forhåndsuttalelser
Masseberegning
Vedlegg til arealregnskap
Støyberegning
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn - oppsummeringsnotat
Illustrasjon - sammenligning kommuneplan
Illustrasjon - plankart
Amsrud driftsplan 2004 med ajourføring 2011
Utslippstillatelse Asfaltfabrikken
Utslippstillatelse Amsrud pukkverk