Arealplaner

Reguleringsplaner

Du finner alle de vedtatte reguleringsplanene i kartløsningen til Gjøvik kommune.

Kartløsningen finner du her (ekstern lenke).

Hvis du trenger hjelp til å bruke kartet, finner du en veiledning her (ekstern lenke).

Kunngjorte reguleringsplaner

Her finner du en oversikt over planer som vi jobber med i Gjøvik kommune..
Godkjent planprogram  
Skjerven næringspark  
Hovdetoppen  
Huntonarmen sentrumsadkomst  
   
Varsel om oppstart av planarbeid Innspillfrist
Bondelia park 03.02.2019
Strandgata 13C 06.12.2018
Brusvehagen gang- og sykkelveg 03.12.2018
Del av Bondelia 20.11.2018
Farverikvartalet 30.06.2018
Biri idrettspark 21.06.2018
Askimfeltet 14.05.2018
Store Slaggveg 14 02.05.2018
Sykkelveg langs Føllingstads veg 30.03.2018
Øvre Gjøvik gård 06.12.2017
Kvartal 10 30.11.2017
Del av kvartal 13 - Studenten 25.09.2017
Kopperud bydelssenter 23.08.2017
Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017
   
   
Planer til offentlig ettersyn Merknadsfrist
Hovdetoppen 29.03.2019
Kvartal 37 20.02.2019
Røverdalen studentboliger og parkeringshus (høring 2) 11.05.2018
Skolegata 8 11.04.2018
Mustad og Kallerud 25.10.2017
Amsrud masseuttak 30.08.2017
Rambekkvegen 9 30.08.2017
   
Nylig vedtatte reguleringsplaner Klagefrist
Sigstadplassen 09.01.2019
Vind idrettspark 09.01.2019
Store Slaggveg 9 09.01.2019
Åskollvegen 09.01.2019
Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus 09.01.2019
Campus Gjøvik 12.12.2018
Rv. 4 Trafikksikkerhetstiltak Ramberget - Kolberg 12.12.2018
Sagstugrenda boligområde 03.08.2018
Åndalen pukkverk 20.07.2018
Kragebergvegen gang- og sykkelveg 20.07.2018
Dalborgmarka 20.07.2018
Niels A. Nielsens veg 1 20.07.2018
Kvartal 23 30.05.2018
Kvartal 14 30.05.2018
Biri omsorgssenter 25.04.2018
Disetsvingen 09.11.2017
Kirkeby sør bydelssenter 09.11.2017
Vinterhugu hytteområde 09.11.2017
Sommerro 03.08.2017
Solhaugjordet 02.06.2017
Nygård-Topp 02.06.2017
Bråstadvika vestre 02.06.2017
Østvold boligfelt trinn II 01.06.2017
Mattisrudsvingen 5 og 7 23.03.2017
Kvartal 15 04.01.2017
Strandgata 40 14.12.2016
Honne 14.12.2016
Bjørnsveen Panorama 18.11.2016
Kallerud Næringspark 18.07.2016
Rv. 4 Kolberg - Bråten 15.06.2016
Skoglund øst 15.06.2016
Panoramavegen 15.06.2016
Fv. 155 Hørstadskauen - Nordenga 15.03.2016
   
Andre planer det blir jobbet med  
Svennessætra hyttefelt  
Raufoss industripark  
Nygård Østre  
Alm Sæteren modellflyplass  
Biri sag og mølle  
Kirkeby nord  
RV 4 Jernbanesvingen - kryssutbedring  
Kvartal 28  
Ny sentrumsadkomst fra rv. 4 ved Hunton  

Kommuneplanen

Informasjon om kommuneplanens arealdel finner du på lenken nedenfor.
Kommuneplanens arealdel

Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og planbestemmelser.

  • Plankartet viser hvor boliger, veger, lekeplasser, skoler osv skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene skal brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av veg eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.
  • Planbeskrivelse beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planen forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Det finnes ulike typer arealplaner. Alle eiendommer omfattes av kommuneplanens arealdel, og i tillegg kan det være en kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan som gjelder for din eiendom.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil arealplanene gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Dispensasjon fra arealplan

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til kan du enten søke om dispensasjon eller søke om å endre reguleringsplanen.

Dispensasjon er unntaket
Alle arealplaner har vært gjennom en langt politisk prosess med overordnet planlegging av området, med medvirkningsmuligheter for naboer og både offentlige og private organisasjoner som har interesse i planen. En plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjon skal derfor bare unntaksvis benyttes.

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

  • hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Slik søker du dispensasjon
Søknad om dispensasjon skrives som et vanlig brev. I tillegg skal naboer varsles om at det søkes om dispensasjon. Søknaden skal si hva det søkes om dispensasjon fra, og i tillegg skal søknaden inneholde en begrunnelse for dispensasjonen.

Slik utarbeider du privat planforslag

Informasjon om hvordan du kan gå frem for å utarbeide en privat reguleringsplan finner du her.

Andre kommunale planer og rapporter

Du finner en oversikt over andre kommunale planer og rapporter her.

I:\Datalagring\Samfunnsutvikling\Arealplan\Plansaker\05020358 Sagstugrenda\1 gangsbehandling\Offentlig ettersyn\Plandokumenter Offentlig ettersyn

Sist endret: 11.05.2017