Arealplaner

Reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner ligger i Gjøvik kommune sin kartløsning.

Kartløsningen finner du her (ekstern lenke).

Hvis du får behov for veiledning til løsningen, finner du den her (ekstern lenke).

 

Kunngjorte reguleringsplaner

Her finner du en oversikt over pågående planarbeider.
Varsel om oppstart av planarbeid Merknadsfrist
Rv. 4 Ramberget - Kolberg 24.04.2017
Niels A Nielsens veg 09.05.2017
Dalborgmarka miljøpark 12.05.2017
Planer til offentlig ettersyn Merknadsfrist
Nygård Topp 29.03.2017
Østvold boligfelt trinn II 27.01.2017
Solhaugjordet 04.01.2017
Bråstadvika vestre 06.12.2016
Sommerro 15.08.2016
Nylig vedtatte reguleringsplaner Klagefrist
Mattisrudsvingen 5 og 7 23.03.2017
Kvartal 15 04.01.2017
Strandgata 40 14.12.2016
Honne 14.12.2016
Bjørnsveen Panorama 18.11.2016
Kallerud Næringspark 18.07.2016
Rv. 4 Kolberg - Bråten 15.06.2016
Skoglund øst 15.06.2016
Panoramavegen 15.06.2016
Fv. 155 Hørstadskauen - Nordenga 15.03.2016
Pågående planarbeid  
Svennessætra hyttefelt  
Sagstugrenda  
Vinterhugu  
Raufoss industripark  
Vind idrettspark  
Nygård Østre  
Amsrud Masseuttak  
Disetsvingen  
Rambekkvegen 9  
Alm Sæteren modellflyplass  
Campus Gjøvik  
Biri sag og mølle  
Kirkeby nord  
Åndalen pukkverk  
RV 4 Jernbanesvingen - kryssutbedring  
Skolegata 8  
Kirkeby sør bydelssenter  
Kvartal 28  
Landingsplass helikopter ved sykehuset  
Kvartal 23  
Kragebergvegen  
Kvartal 37  
Ny sentrumsadkomst fra rv. 4 ved Hunton  

Kommuneplan

Informasjon om kommuneplanens arealdel finner du på lenken nedenfor.
Kommuneplanens arealdel

Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og planbestemmelser.

  • Plankartet viser hvor boliger, veger, lekeplasser, skoler osv skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene skal brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av veg eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.
  • Planbeskrivelse beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planen forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Det finnes ulike typer arealplaner. Alle eiendommer omfattes av kommuneplanens arealdel, og i tillegg kan det være en kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan som gjelder for din eiendom.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil arealplanene gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Dispensasjon fra arealplan

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til kan du enten søke om dispensasjon eller søke om endring av reguleringsplan.

Dispensasjon er unntaket
Alle arealplaner har vært gjennom en langt politisk prosess med overordnet planlegging av området, med medvirkningsmuligheter for naboer og både offentlige og private organisasjoner som har interesse i planen. En plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjon skal derfor bare unntaksvis benyttes.

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

  • hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Slik søker du dispensasjon
Søknad om dispensasjon skrives som et vanlig brev. I tillegg skal naboer varsles om at det søkes om dispensasjon. Søknaden skal si hva det søkes om dispensasjon fra, og i tillegg skal søknaden inneholde en begrunnelse for dispensasjonen.

Slik utarbeider du privat planforslag

Informasjon om hvordan du kan gå frem for å utarbeide en privat reguleringsplan finner du her.

Andre kommunale planer og rapporter

Du finner en oversikt over andre kommunale planer og rapporter her.

 

Sist endret: 4. april 2017