Tilskudd og støtteordninger

Kulturmidler/driftstilskudd

Gjøvik kommune tildeler kulturmidler (driftstilskudd) til lag og organisasjoner
som driver med barne- og ungdomsarbeid, herunder også idrettslag og sang- og
musikkorganisasjoner.

Gjøvik Idrettsråd tildeler statlige aktivitetsmidler til idrettslag som aktiviserer barn og unge mellom 6 og 19 år. Dette er en andel av spillemidlene til idrettsformål som Kultur- og kirkedepartementet i Statsråd fatter vedtak om hovedfordelingen av.

Søknadsfrist er 14.mai.

Retningslinjer

Søk om kulturmidler/driftstilskudd. (elektronisk søknad)

Tilskudd kulturarrangement

Gjøvik kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd/underskuddsgaranti vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Det kan gis tilskudd til foreninger, organisasjoner, lag, virksomheter og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i Gjøvik.

Søknadsfrist 1.januar og 1.mai.

Kommunens tilskuddsordninger for kulturarrangement:

  • Arrangørstøtte/tilskudd/underskuddsgaranti til mindre kulturtiltak, med en øvre tilskuddsgrense på
    kr.50 000,-. Tilskuddsordningen skal bidra til et bredt og kvalitativt godt kultur- og fritidstilbud for kommunens innbyggere. Videre motivere og stimulere lokale lag og foreninger og andre kulturaktører til å bidra til et mangfoldig kultur- og fritidstilbud.

    Unntatt fra søknadsfrist er søknad om støtte til mindre kulturarrangement fra lag og foreninger som er registrert i Frivilligregisteret. Slik søknad behandles fortløpende, søknadsfrist senest en måned før arrangementet finner sted. Øvre tilskuddsgrense for slik søknad er satt til kr.10 000,-.

Retningslinjer

  • Arrangørstøtte/tilskudd til større kulturprosjekt/-arrangement/-festivaler. Tilskuddsordningen skal bidra til arrangement som "setter Gjøvik på kartet" som en attraktiv kulturby/-kommune, og stimulere til aktivitet, utvikling og nyskapning innen kulturfeltet. Aktiviteten det søkes støtte til bør ha et flerårig/langsiktig perspektiv med et tydelig utviklingspotensial.

Retningslinjer

Søk om tilskudd til kulturarrangement.  (elektronisk søknad)

Alf Mjøens kulturlegat

Stipendiet deles ut annet hvert år og kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen fagområdene

  • musikk, kunst, kunsthåndverk
  • som skriver hovedoppgave med tilknytning til Gjøviks historie
  • og/eller til nyskapende arbeid innen utøvende musikk/organisering av musikkpedagogisk arbeid.

Søkere skal ha tilknytning til Gjøvik.

Søknadsfrist 1.september
Søknad sendes: Gjøvik kommune, postboks 630, 2810 Gjøvik eller e-post til Gjøvik kommune 

Vedtekter

 

Sist endret: 21. mars 2018