Tilrettelagte tjenester for voksne med funksjonsnedsettelser

Tjenesteleder Karin Buflaten Johnsrud. Rådhuset, Øvre Torvgate 26, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 00

Hvem kan søke?

Vi gir tilrettelagte tjenester og aktivitetsstilbud til voksne med funksjonsnedsettelser. Dette kan innebære utviklingshemming, psykiske lidelser eller fysisk funksjonshemming.

Tjenestene er i hovedsak beskrevet på egne nettsider - bruk innholdsfortegnelsen til venstre.

Søk om tjenester

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Ta gjerne kontakt på telefon hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å skrive søknad.

Habilitering

Habilitering er målrettet innsats overfor personer som har medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse og med behov for bistand over lengre tid; for noen hele livet. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv og kunne ta egne valg.

Habiliteringsarbeidet kan innebære:

  • hjelp til å skaffe tilpasset bolig
  • bistand og opplæring i daglige gjøremål
  • hjelp til planlegging av egen hverdag
  • helsehjelp i ulike former
  • hjelp til å endre helseskadelig livsstil
  • aktivitetstilbud og bistand på fritid

Miljøarbeidertjenester

Har du en funksjonsnedsettelse og har behov for opplæring, praktisk bistand eller helsehjelp for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om miljøarbeidertjenester. Du mottar hjelpen hjemme i egen bolig eller i en av kommunens tilrettelagte boliger.

Søk om miljøarbeidertjenester

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Mer informasjon om hjemmesykepleie og hjemmehjelp finner du her

Psykisk helsearbeid

Mer informasjon om psykisk helse finner du her

Individuell plan

Mer informasjon om individuell plan finner du her

Aktivitetstilbud

Gjøvik aktivitetssenter

Gjøvik aktivitetssenterer et kommunalt dagtilbud for voksne med funksjonshemming. Senteret er tilrettelagt som en arbeidsplass med mulighet for varierte oppgaver.

Mer informasjon om dagtilbud finner du her

Søk om dagtilbud

Hvordan søke?

Søknadsskjema

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Tilrettelagte kulturtilbud

Se vedlagt link for oversikt over de ulike kulturtilbudene

Tilrettelagte kulturtilbud

Støttekontakt 

Informasjon om støttekontaktordningen finner du her

Informasjon om støttekontakt finner du her 

Tilrettelagte boliger

Mer informasjon om tilrettelagte boliger finner du her

Avlastning

Mer informasjon om avlastning finner du her

Avdelinger i seksjon tilrettelagte tjenester

Oversikt over avdelinger i tilrettelagte tjenester

Sist endret: 28. februar 2018