Tilrettelagte boliger

Barnebolig

Barnebolig er botilbud med heldøgns omsorg for barn under 18 år med omfattende omsorgs- eller bistandsbehov. I Gjøvik har vi som mål å bistå familier med store omsorgsoppgaver med avlastningstiltak og praktisk bistand i eget hjem for å unngå at barnet må flytte i egen bolig. Dersom dette ikke er mulig, kan det opprettes botilbud med heldøgns omsorg for barn under 18 år.

Du kan lese mer om avlastning her

Boliger for personer med utviklingshemming

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Personer med moderat behov for bistand velger ofte å kjøpe egen leilighet. For personer med omfattende behov for bistand tilbyr vi samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning. Boliganleggene har 3-6 beboere og base for personale. Botilbud og tjenester utformes i nært samarbeid med bruker og pårørende.

Boliger for personer med psykiske lidelser

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Personer med moderat behov for bistand velger ofte å kjøpe egen leilighet. For personer med omfattende behov for bistand tilbyr vi bofellesskap der det er fast tilknyttet personale som det er mulig å få tak i på kort varsel.

Andre botilbud

Du kan lese mer om boliger til pleie- og omsorgsformål her

Søk om tilrettelagt bolig

Søknadskjema

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Enhet for Tildeling og koordinering finner du her

Sist endret: 16. februar 2016
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76