Tilrettelagte boliger

Barnebolig

Barnebolig er botilbud med heldøgns omsorg for barn under 18 år med omfattende omsorgs- eller bistandsbehov. I Gjøvik har vi som mål å bistå familier med store omsorgsoppgaver med avlastningstiltak og praktisk bistand i eget hjem for å unngå at barnet må flytte i egen bolig. Dersom dette ikke er mulig, kan det opprettes botilbud med heldøgns omsorg for barn under 18 år.

Du kan lese mer om avlastning her

Boliger og tjenester for personer med utviklingshemming

Boform avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Personer med moderat behov for bistand velger ofte å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet.

Personer med omfattende behov for bistand kan bosettes i samlokaliserte boliger med bemanning og mulighet for assistanse hele døgnet. Boliganleggene kan ha 3-6 beboere og base for personale. Botilbud og tjenester utformes i nært samarbeid med bruker og pårørende. Etablering i slike botilbud er en omfattende prosess som kan ta flere år. 

Botilbud for personer med psykiske lidelser

Noen personer kan i perioder av livet ha behov for å bo i en bolig med tjenesteoppfølging for å skape et hjem med trygge rammer. Tjenestene skal bidra til å fremme selvstendighet og styrke evnen til å mestre eget liv og bygger på den enkeltes individuelle behov.

Kommunen har noen slike botilbud, hvor noen er i nærheten av hverandre. Det kan ta lang tid med etablering, da det skal sikres et godt faglig og forsvarlig botilbud, inkludert rekruttering og samarbeid med aktuelle fagmiljøer. Vi er også opptatt av en god prosess med den som har behovet og dens pårørende for å møte behovet så godt som mulig.

Andre botilbud

Du kan lese mer om boliger til pleie- og omsorgsformål her

Søk om tilrettelagt bolig

Søknadskjema

Send utfylt og signert søknadsskjema til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Enhet for Tildeling og koordinering finner du her

Sist endret: 23. august 2017
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76