Individuell plan

Habiliteringskoordinator Gorm Winterberg. Rådhuset, Øvre Torvgate 26, 2815 Gjøvik. Tlf 61 18 95 86/ 482 92 527

Hvem kan få individuell plan?

Kommunen skal utarbeide individuell plan og oppnevne koordinator for deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Grunnlaget for ditt behov kan være med utgangspunkt i tjenester fra NAV, helse og omsorg eller barnevern.

Hvorfor ha individuell plan?

Gjennom en individuell plan skal tjenestene du mottar framstå helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger.
Planen skal

  • bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet
  • avklare ansvarsforhold
  • sikre samordning av tjenester

Individuell plan utløser ikke noen rettigheter eller tjenester i seg selv, men er kun en samordning av dine eksisterende tjenester og vedtak.

Hvordan får du en individuell plan?

Under finner du link til skjema der du beskriver din situasjon og hva du trenger hjelp til å koordinere. Benytt gjerne baksiden hvis du trenger mer plass. Du kan også anmode om koordinator som kan bistå deg, selv om du ikke ønsker individuell plan der konkrete mål og tiltak er oppført.

Anmodningskjema finner du her

Send utfylt og signert anmodning til Tildeling og koordinering 
Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Dersom du har rett til individuell plan, vil du samtidig få beskjed om hvem som blir din koordinator.

Hva gjør en koordinator?

Koordinatoren kan være en person som allerede kjenner deg. Det er koordinatoren som skal være din kontaktperson og samarbeide med deg om innholdet og framdriften i planarbeidet.

Tildeling og koordinering har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for å oppnevne, lære opp og veilede koordinator.

Samtykke

Som hovedregel skal ingen utarbeide en individuell plan for deg uten at du samtykker til det. Koordinatoren går gjennom samtykket med deg tidlig i planarbeidet.

Ungdom over 16 år skal selv samtykke til individuell plan hvis de er i stand til det.

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppe er en gruppe på kommunalt nivå som tillegges ansvar for planlegging av tjenester og oppfølging av den enkelte person. Bruk av ansvarsgruppe er ikke lovpålagt, men en god arbeidsform som anbefales for å belyse helheten, koordinere samarbeid og gi koordinerte tjenester. Hensikten med å opprette en ansvarsgruppe er å koordinere det tverrfaglige samarbeidet for personer med mange tjenester - sikre brukermedvirkning, riktige tjenester, ansvarsfordeling og relevant informasjonsflyt.

Den det opprettes ansvarsgruppe for, skal sikres medvirkning og medbestemmelse ved opprettelse. Fagpersoner som har definerte ansvar og oppgaver for tjenestetilbudet til personen skal delta.

Elektronisk IP i SamPro

Gjøvik kommune har gjennom første halvår 2016 planlagt overgang fra individuell plan på papir til en nettbasert løsning. Sammen med vår leverandør Visma har vi tilpasset løsningen slik at den skal være sikker, enkel og tilgjengelig for alle brukere av den. Overgang til elektronisk IP vil bli gjennomført fra høsten 2016, og skal være ferdig for alle med IP i løpet av våren 2017.

Link til innlogging SamPro (ekstern lenke)

For mer utfyllende informasjon trykk her

Aktuelle lenker

Helsedirektoratets informasjon om individuell plan og koordinator (ekstern lenke)

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (ekstern lenke)

Vil du lære mer om Individuell Plan? Se denne e-læringsportalen (ekstern lenke)

Sist endret: 10. januar 2017